Literárne informačné centrum vydáva Slovník literárnej teórie A – Ž od Petra Valčeka. V porovnaní s prvým vydaním, ktoré vyšlo pred niekoľkými rokmi v dvoch dieloch, sú heslá nového vydania doplnené a opravené, najmä v oblasti kognitívneho pohľadu na funkciu metafory a metonymie v slovesných štruktúrach.

Rozsiahly slovník obsahuje 1 500 hesiel z oblasti staršej i novšej literárnej teórie. Heslá štruktúruje deduktívne – od všeobecného významu termínu (od pôvodného významu tam, kde literárna teória termín prevzala) k jeho špeciálnym významom v širšom kontexte literárnej vedy, alebo u jednotlivých autorov. Slovník vysvetľuje termíny zväčša v samostatných heslách, ale aj v odkazoch do kontextových hesiel. Termíny, ktoré naša literárna teória prevzala v pôvodnom znení, resp. neosvojila si ich ešte prekladom, uvádzame v pôvodnom jazyku s prekladom a menom autora termínu v zátvorke.

Autor sa hlási k interdisciplinárnemu konceptu, modernú literárnu teóriu spája s teóriou a psychológiou masovej komunikácie. Autor vo svojom prístupe nezabúda na klasickú literárnu vedu, semiotiku, sémantiku, textovú lingvistiku, psychosémantiku, teóriu recepcie, ba ani sociológiu a marketing literárnych procesov, teóriu médií, teóriu mýtu a príslušné interpretačné procedúry či analytické techniky svetových autorov. Valčekov slovník možno vnímať aj ako príspevok do súboru kognitívnej vedy zameranej na interdisciplinárne spoznávanie mechanizmov ľudského myslenia. I keď v ňom ide prvoplánovo o jednotlivé heslá, autor sa v koncepčnom celku usiluje objasniť aj  problematiku médií vôbec ako zložité mentálne interakcie jednotlivcov, kultúr a civilizácií.

            (suba)