Vyšla bibliografia Karvašovej prózy

PROZAICKÝ SVET PETRA KARVAŠA je novým knižným titulom, ktorý v rámci svojho edičného plánu na rok 2000 vydalo Literárne informačné centrum. Nadväzuje na Dramatický svet Petra Karvaša s podtitulom Teatrografia (vyd. 1995) a je bibliografiou prozaickej tvorby tohoto významného slovenského spisovateľa. Zostavila ju Mgr. Katarína Hradileková a úvodnú štúdiu o Karvašovi ako prozaikovi napísal PhDr. Vladimír Petrík. Túto výberovú personálnu bibliografiu pripravovalo LIC k spisovateľovým 80. narodeninám, no jej vydania sa autor už nedožil, umrel krátko pred svojim životným jubileom.

Zostavovateľka bibliografie K. Hradileková v publikácii chronologicky zoradila knižné vydania Karvašových prozaických diel a ich preklady do iných jazykov, kritické ohlasy na knižné vydania jeho diel, prozaické príspevky publikované v rôznych statiach a zborníkoch, ďalej Karvašovu literárnu publicistiku, uverejňovanú v početných zborníkoch a časopisoch. Publikácia obsahuje aj menný a názvový register a v záverečnej poznámke zostavovateľka uvádza, že "záznamy jednotlivých častí bibliografie boli overované a dopĺňané v súkromnom archíve Petra Karvaša, v knižničných skladoch Univerzitnej knižnice v Bratislave, a v katalógoch a fondoch Ústavu slovenskej literatúry SAV. "Podľa jej zistení prvé krátke prózy začal P. Karvaš uverejňovať ako študent v časopise Svojeť. V rokoch 1939 - l945 píše pod niekoľkými pseudonymami a značkami a venuje sa väčšinou dramatickému a rozhlasovému umeniu. Od roku 1945 začína publikovať pod vlastným menom. Posledným literárnym textom P. Karvaša sú Chúlostivé dialógy, ktoré vyšli v roku 1999 v Slovenskom spisovateli a ich vydania sa už autor nedožil.  

Ak Dramatický svet Petra Karvaša, ktorý zostavil a úvodnú štúdiu k nemu napísal teatrológ Ladislav Lajcha, bibliograficky zaznamenáva Karvašovu divadelnú, rozhlasovú, televíznu a filmovú tvorbu, potom Prozaický svet Petra Karvaša predstavuje pokračovanie dôkladného, takmer kompletného zmapovania jeho umeleckej tvorby. Spolu tak vytvárajú celkový pohľad na Karvašovo dielo - dramatické a literárne dielo nielen umelecky hodnotné a trvácne, ale zároveň aj mimoriadne rozsiahle. Jeho súčasťou je aj autorova korešpondencia, archív fotografií, ale aj plagáty hier a filmov realizovaných podľa Karvašových scenárov. Celý tento jeho bohatý archív, spolu s rukopismi jeho próz a hier je teraz uložený v Literárnom a hudobnom múzeu Karvašovho rodného mesta - Banskej Bystrice.

           Bibliografia prozaickej tvorby P. Karvaša je uvedená krátkou štúdiou V. Petríka, literárneho vedca a kritika, ktorý sa sústavne zaoberal Karvašovou prozaickou tvorbou a preto je dôkladne oboznámený s "prozaickým svetom " tohoto významného slovenského spisovateľa 20. storočia. (Pripájame túto pozoruhodnú štúdiu k tejto informácii o tejto knižnej novinke, vydanej Literárnym informačným centrom).

Anton Baláž