Výzva: Dotácia na preklad ukážky do nemeckého jazyka

Literárne informačné centrum (LIC) vyhlasuje výzvu na získanie dotácie na preklad ukážky slovenskej pôvodnej literatúry do nemeckého jazyka. 

Förderung der Übersetzung eines Probeauszugs slowakischer Originalliteratur ins Deutsche des Slowakischen Literaturzentrums (LIC). Informationen auf Deutsch finden Sie unten.

 

Základné informácie:

Grant na preklad ukážky z diela pôvodnej slovenskej literatúry do nemeckého jazyka umožňuje profesionálnym prekladateľom umeleckej literatúry do nemeckého jazyka uchádzať sa o finančnú dotáciu bez viazanosti na zmluvu s vydavateľstvom. Dotácia pokryje honorár za preklad časti diela, ktoré majú záujem prekladať celé, a získať tak materiál v nemeckom jazyku, ktorý môžu využiť pri rokovaní s budúcimi vydavateľmi.

Dotácia vo výške 18 eur za normostranu sa viaže na 15-25 normostrán (normostrana je 1800 znakov) ukážky v nemeckej verzii.

Prekladateľ, ktorý získa dotáciu na ukážku, má automaticky nárok na prekladateľskú rezidenciu SCUP v Bratislave (viac dolu).
 

Termíny:

Zverejnenie výzvy: 01.05.2021

Uzávierka prijatia žiadostí: 31.05.2021

Vyhlásenie podporených uchádzačov: 10.06.2021

Predloženie prekladu: 31.08.2021

 

Žiadosť musí obsahovať:

1. CV a kontaktné informácie (telefón, email, adresa)

2. Vybranú ukážku v slovenskom jazyku

3. List objasňujúci motiváciu prekladať vybrané dielo

4. Písomný návrh ďalšieho postupu pri snahe presadiť knihu v konkrétnych vydavateľstvách a zdôvodnenie tohoto výberu (predchádzajúca spolupráca alebo komunikácia, profil vydavateľstva a pod.)

 

Žiadosť musí byť zaslaná poštou aj emailom do 31.05.2021 na uvedenú poštovú a emailovú adresu:

Literárne informačné centrum (LIC)

Námestie SNP 12

812 24 Bratislava

Slovenská republika

petra.mikulasova@litcentrum.sk

 

Podmienky:

 • Vybrané dielo musí byť pôvodná slovenská próza, esej, reportáž alebo literatúra pre deti a mládež. (Výzva sa netýka poézie, vedeckej a odbornej literatúry.)

 • Vybrané dielo nesmie byť v minulosti knižne publikované v nemeckom jazyku. Týka sa to aj diel, ktoré už majú podpísanú licenčnú zmluvu. Vybraná ukážka nesmie byť už preložená a publikovaná časopisecky alebo v antológiách v nemeckom jazyku. Neakceptujeme tiež ukážky, ktoré si Literárne informačné centrum (LIC) od daného prekladateľa už niekedy objednalo na preklad a riadne za ne zaplatilo. Zoznam dosiaľ publikovaných diel čí ukážok publikovaných v časopisoch a antológiách nájdete TU.

 • LIC získava práva na preklad ukážky a môže ju využívať vo svojich propagačných materiáloch a činnosti.

 • Dotácia bude vyplatená po tom, ako prekladateľ dodá ukážku v požadovanej kvalite a v riadnom termíne (do 31.08.2021).

 • Výzva sa týka všetkých prekladateľov do nemeckého jazyka, uprednostnení budú prekladatelia, ktorí majú za sebou aspoň jeden publikovaný preklad knihy vo vydavateľstve v ktorejkoľvek nemecky hovoriacej krajine.

Konzultácia je možná na adrese: petra.mikulasova@litcentrum.sk.

 

Doplňujúce informácie o rezidencii SCUP:

Slúži na podporu šírenia a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí poskytuje SCUP v úzkej spolupráci s LF štipendiá zahraničným slovakistom zo všetkých krajín sveta (prekladateľom, literárnym vedcom, lingvistom, lexikológom, univerzitným pedagógom, študentom slovenskej literatúry, teoretikom prekladu atď.);

 • štipendium vo výške 23,- EUR / deň, 322,- EUR / 2 týždne alebo 483,- EUR /3 týždne sa udeľuje na 2-3-týždenné prekladateľské študijné pobyty na základe predloženej žiadosti so zdôvodneným študijným alebo prekladateľským projektom;

 • štipendium sa neposkytuje v hotovosti, ale vo forme štipendijného pobytu, v ktorom je zahrnuté ubytovanie (v Bratislave) alebo ubytovanie a strava (v Domove slovenských spisovateľov Timrava v Hornom Smokovci alebo v Domove I. Stodolu v Piešťanoch);

 • štipendijný pobyt v DSS Timrava v Hornom Smokovci a v DIS v Piešťanoch nie je možné čerpať v mesiacoch júl, august a september; 

 • podmienkou udelenia štipendia – okrem náležite zdôvodnenej a schválenej žiadosti – je aj vyhlásenie uchádzača, že počas pobytu na Slovensku nepoberá finančnú podporu od inej organizácie.

 

Doplňujúce informáci o grantovom programe SLOLIA:

Prekladateľov by sme chceli informovať, že zahraniční vydavatelia prekladov slovenskej literatúry majú k dispozícii grantový program SLOLIA, ktorý má za sebou približne 800 podporených titulov, má uzávierku štyrikrát do roka a administratívne nenáročnú žiadosť.

Viac informácii o grantových programoch SCUP, SLOLIA, slovenských autoroch a ich dielach v slovenskom jazyku a prekladoch, nájdete na webovej stránke Literárneho informačného centra www.litcentrum.sk.

 

Ausschreibung des Slowakischen Literaturzentrums (LIC) Förderung der Übersetzung eines Probeauszugs slowakischer Originalliteratur ins Deutsche

 

Grundlegendes: 

Die Förderung eines Probeauszugs slowakischer Originalliteratur ins Deutsche ermöglicht professionellen Übersetzerinnen und Übersetzern literarischer Werke ins Deutsche die Bewerbung um eine finanzielle Dotation ohne die Vorbedingung eines Vertrags mit einem Verlag. Die Förderung deckt das Honorar für die Übersetzung des Teils eines Werks ab, dessen vollständige Übersetzung vom Förderungswerber in Aussicht genommen ist. Zweck ist die Erstellung einer Textprobe in deutscher Sprache, um die Verhandlungen mit einem künftigen Verlag zu erleichtern.

Die Förderung in Höhe von 18,- Euro pro Normseite wird für 15-25 Normseiten (eine Normseite sind 1.800 Zeichen) eines Probeauszugs in deutscher Sprache gewährt.

Der Förderungsempfänger hat automatisch Anspruch auf eine Übersetzungsresidenz des Slowakischen Zentrums für literarische Übersetzungen (SCUP) in Bratislava (siehe unten).
 

Termine:

Veröffentlichung dieser Förderung: 01.05.2021

Einlangen des Antrags: 31.05.2021

Bekanntmachung der geförderten Antragsteller: 10.06.2021

Übermittlung der Übersetzung: 31.08.2021

 

Erforderlicher Inhalt des Antrags:

 1. CV und Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Adresse);

 2. die ausgewählte Textstelle in slowakischer Sprache;

 3. ein Schreiben, in dem begründet wird, warum das betreffende Werk ausgewählt wurde;

 4. ein schriftlicher Vorschlag bezüglich des weiteren Vorgehens im Bemühen, konkrete Verlage für das Buch zu gewinnen, mit der Begründung, warum diese Verlage in Aussicht genommen werden (vorausgehende Zusammenarbeit oder Kommunikation, Profil des Verlags etc.)

 

Der Antrag muss per Post und als E-Mail bis 31.05.2021 an folgende Adressen gesandt werden:

Literárne informačné centrum (LIC)

Námestie SNP 12

812 24 Bratislava

Slowakische Republik

petra.mikulasova@litcentrum.sk

 

Bedingungen:

 • Beim ausgewählten Werk muss es sich um ein slowakisches Originalwerk aus den Bereichen Prosa, Essay, Reportage oder Kinder- und Jugendliteratur handeln. (Die Ausschreibung umfasst nicht: Poesie, Wissenschafts- und Fachliteratur).

 • Das ausgewählte Werk darf in der Vergangenheit noch nicht ins Deutsche übersetzt worden sein. Dies betrifft auch Werke mit bereits unterschriebenem Lizenzvertrag. Der ausgewählte Auszug darf noch nicht in Zeitschriften oder deutschsprachigen Anthologien veröffentlicht worden sein. Wir nehmen außerdem keine Probeauszüge an, die Slowakisches Literaturzentrum (LIC) bereits in der Vergangenheit beim jeweiligen Übersetzer in Auftrag gegeben und bezahlt hat. Eine Liste der bislang auf Deutsch erschienenen Werke, Auszüge in Zeitschriften und Anthologien finden Sie hier.

 • Slowakisches Literaturzentrum (LIC) erhält die Rechte an der Übersetzung des Probeauszugs und kann ihn in seinen Werbe- und Präsentationsmaterialien verwenden.

 • Die Förderung wird ausgezahlt, nachdem der Übersetzer die Übersetzung in der verlangten Qualität und fristgerecht (bis zum 31.08.2021) geliefert hat.

 • Die Ausschreibung wendet sich an alle Übersetzer ins Deutsche. Die Übersetzer, die bereits mindestens eine in einem Verlag eines deutschsprachigen Landes veröffentlichte Buchübersetzung vorweisen können, werden bevorzugt.

Kontakt für nähere Informationen: petra.mikulasova@litcentrum.sk
 

Ergänzende Information zum Residenzprogramm des Slowakischen Zentrums für literarische Übersetzungen (SCUP):

Im Interesse der Verbreitung und Propagierung slowakischer Literatur im Ausland bietet das Slowakische Zentrum für literarische Übersetzungen (SCUP) in enger Zusammenarbeit mit dem Literaturfonds (LF) ausländischen Slowakisten aus allen Ländern (Übersetzern, Literaturwissenschaftlern, Linguisten, Lexikologen, Universitätspädagogen, Studierenden der slowakischen Literatur, Übersetzungstheoretikern etc.) Stipendien an.

 • Das Stipendium in Höhe von 23,- EUR / Tag, d.h. 322,- EUR (zwei Wochen) oder 483,- EUR (drei Wochen), wird für zwei- oder dreiwöchige Studienaufenthalte zu Übersetzungszwecken auf der Grundlage eines Antrags mit einem begründeten Studien- oder Übersetzungsprojekt gewährt.

 • Das Stipendium wird nicht in Form von Geld gewährt, sondern in Form eines Studienaufenthalts. Es umfasst Unterbringung (in Bratislava) oder Unterbringung mit Verpflegung (im Haus der slowakischen Schriftsteller Timrava in Horný Smokovec oder im I. Stodola Haus in Piešťany).

 • Der Aufenthalt in Horný Smokovec und in Piešťany kann nur außerhalb der Monate Juli, August und September erfolgen.

 • Bedingung für die Gewährung des Stipendiums ist abgesehen vom begründeten und genehmigten Antrag auch die Erklärung des Bewerbers, dass er während seines Aufenthalts in der Slowakei keine finanzielle Unterstützung von einer anderen Organisation bezieht.

 

Ergänzende Informationen zum Förderungsprogramm SLOLIA:

Wir möchten Sie informieren, dass ausländischen Verlagen, die Übersetzungen slowakischer Literatur herausbringen, das Förderungsprogramm SLOLIA offen steht, in dessen Rahmen schon beinahe 800 Titel unterstützt wurden. Es gibt vier Förderungsrunden im Jahr. Die Antragsstellung ist unbürokratisch.

Mehr Informationen über die Programme SCUP, SLOLIA, über slowakische Autorinnen und Autoren, Werke in slowakischer Sprache sowie deren Übersetzungen finden Sie auf der Internetseite Slowakischen Literaturzentrums: www.litcentrum.sk/en .

 

Foto: Freepik