Projekt Vzdelávanie divadlom sa realizuje na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením Dagmar Inštitorisovej. Zameriava sa na inováciu foriem a metód praktickej výučby a na tvorbu didaktických materiálov.

V rámci projektu vyšlo viacero odborných publikácií a metodických príručiek. Jednou z noviniek je monografia Ivety Škripkovej Kontexty autorského bábkového divadla (mužské a ženské hľadanie v banskobystrickom divadle), ktorá si ako prvá divadelná publikácia všíma podoby autorského divadla v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, venuje sa však aj u nás doteraz takmer neznámej línii autorského divadla zasvätenej rodovo citlivej problematike. Publikácia Petry Pappovej a kolektívu Lope de Vega. Nové umenie, ako písať komédie v dnešných časoch približuje slovenským čitateľom tvorbu významného španielskeho dramatika Zlatého veku Lopeho de Vegu y Carpia (1562 – 1635) cez jeho traktát Nové umenie..., ktorý výrazne ovplyvnil vnímanie a formovanie divadla v 17. storočí. Okrem prvého slovenského prekladu tohto textu obsahuje aj sériu odborných štúdií z pera súčasných teoretikov divadla, dramatikov a režisérov. Pappová je aj autorkou monografie Divadelné myslenie v Špa nielsku v 20. a 21. storočí, ktorá sleduje vývoj krátkych divadelných foriem známych už z obdobia Zlatého veku (medzihra, fraška, burleska) až do súčasného tvaru stručného hypertex tuálneho divadla. Petra Kaizerová prináša v monografii Humor

a dramatika v časopise Černokňažník sondu do histórie slovenskej dramatickej spisby 19. storočia. Mapuje obdobie po páde Bachovho absolutizmu, keď vznikli aj prvé slovenské humoristické časopisy. Pohľad na dramatickú spisbu v časopise Černokňažník je zároveň obrazom problematického vývoja slovenskej drámy v širších dobových súvislostiach.

Pod ďalšie publikácie sa autorsky či editorsky podpísala koordinátorka projektu Dagmar Inštitorisová. V monografii Antigona – nedokončená „tetralógia“ sa slovenskí divadelní tvorcovia zaoberajú možnosťami inscenovania tejto Sofoklovej hry v súčasnosti, publikácia O výrazovej variabilite divadelného diela podrobne analyzuje divadelné dielo z hľadiska jeho tvaru, divadelného výrazu, sémantiky, recepcie, semiotiky, intertextuality, interpretácie a vyjadrovacích prostriedkov. Monografia Kriticky o divadle je sumárom viac než dvadsaťročnej autorkinej kritickej reflexie divadla, obsahuje recenzie na profesionálne aj ochotnícke inscenácie. Metodika s názvom Divadelná kritika vznikla na základe rovnomenného workshopu pod vedením Dagmar Inštitorisovej a zahŕňa aj definície základných kritických žánrov, ukážky z nich a študentské práce, ktoré v rámci workshopu vznikli.