XIV. brnianska česko-slovenská konferencia

 

Logo Filozoficej fakulty Masarykovej univerzity

Česká asociácia slavistov a Ústav slavistiky FF MU spolu s Literárnym informačným centrom v Bratislave, Slavistickou spoločnosťou Franka Wollmana a Stredoeurópskym centrom slovanských štúdií pripravili už XIV. brniansku česko-slovenskú konferenciu Literárna historiografia a česko-slovenské vzťahy, ktorá sa konala 14. decembra 2010 v priestoroch Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Tradičné stretnutie slovakistov bolo zamerané na jazykovedné, textologické, literárnovedné, kulturologické a historické posúdenie dokumentov v česko-slovenských vzťahoch, predovšetkým korešpondencie, rukopisov, memoárov, memorabílií, autobiografií a pod. Konferencie sa za Literárne informačné centrum zúčastnili a aktívne vystúpili Dana Podracká, Daniela Humajová a za Klub nezávislých spisovateľov Anton Baláž.

Referáty, ktoré na konferencii odzneli, vyjdú v zborníku začiatkom budúceho roka, na vydaní ktorého sa bude podieľať aj LIC. Tematické okruhy bádateľských tém boli reprezentatívne a objavné. Svoje práce prezentovali:

 • Hana Hlôšková: Autobiografické poznámky Pavla Socháňa a česko-slovenský kontext
 • František Všetička: Pluhařův biografický román a jeho slovenské souvislosti
 • Hana Voisine-Jechová: Několik poznámek k pojetí (národní) literatury u Čechů a Slováků
 • Marcela Mikulová: Pražská Všeslovanská výstava v slovenskom „osvietenom“ cestopise (Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách)
 • Miloslav Vojtech: Česko-slovenské vzťahy v literárnohistorickom diele Jaroslava Vlčka
 • Viera Žemberová:  Kontinuá slovenských a českých vzťahov
 • Marta Keruľová: Dobový problém stredovekej univerzálnosti v tvorbe a recepcii literárnych textov
 • Zuzana Kákošová: Pražské a české motívy v dielach slovenských humanistov
 • Silvia Lauková: Súvislosti českej a slovenskej barokovej kancionálovej tvorby
 • Jaromír Linda: Návrh edice trnavského vydání Universae phraseologiae Latinae corpus z r. 1750
 • Miloslav Konečný: Ars nova. Eruditea & honestae recreationis in duas partes divisa - baroková poetika epigramu
 • Jarmila Doubravová: Společný prostor v  sémiotickém bokorysu
 • Anna Zelenková: Tretia docentka Univerzity Karlovej Flora Kleinschnitzová v dejinách českej slovakistiky medzivojnového obdobia
 • Danuše Kšicová: Tolstoj a Dušan Makovický
 • Peter Káša: „ .... i já jsem proti rozdvojení literatury, ale ...“ Česko-slovenské otázky v korešpondencii P. J. Šafárika (do roku 1833)
 • Zbyněk Holub (Slezská univerzita v Opavě): Jazyk pomezních úseků Slezska v literatuře aneb Šlonzáci, Vasrpoláci, Laši, Gorali, Moravci, Prajzáci a lidé Ponašymu… (na historické hranici českého i polského Slezska, Pruska a Slovenska)
 • Zuzana Vargová: Česko-slovenské vzťahy v zrkadle Štúrovej korešpondencie
 • Agniezska Jagniec-Nyitrai: Karel Čapek a Slovensko v zrcadle korespondence
 • Eva Kúchová: Československá táborová a väzenská literatúra
 • Katarína Kucbelová: Apokalyptické vízie podľa T.S.Eliota (Buzássy, Holan, Kolář, Štrpka)
 • Ivo Pospíšil: Několik marginálií z Univerzity Komenského meziválečného období

Bohatá diskusia k jednotlivým tematickým okruhom jednoznačne preukázala, že historiografia česko – slovenských vzťahov je nástrojom výmeny kultúrnych informácií, nevyhnutných pre vytváranie inonárodných kontextov, budujúcich zvrchovanú pozíciu kultúrnej identity oboch samostatných národov.

Dana Podracká