V kanadskom Vancouveri sa v dňoch 2. -10. augusta konalo doteraz najväčšie stretnutie prekladateľov umeleckej a odbornej literatúry - XVI. svetový kongres Medzinárodnej federácie prekladateľov (FIT). Zúčastnil sa na ňom aj náš kolega z LIC PhDr. Milan Richter, vedúci SLOLIA a predseda Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry, ktorý je zároveň aj predsedom Výboru FIT pre málo rozšírené jazyky.
           Kongres mal dve časti. Prvou časťou kongresu bolo zasadnutie všetkých štatutárov členských organizácií združených vo FIT. Počas tohto zasadnutia M. Richter informoval o činnosti Výboru FIT, ktorému od r. 2001 predsedá, najmä o konferenciách a kolokviu, ktoré FIT zorganizoval v uplynulých dvoch rokoch. Vo voľbách do Rady FIT, ktorá povedie túto svetovú organizáciu s viac než 60 členmi na piatich kontinentoch nasledujúce tri roky, zvolili M. Richtera za jej člena. Jeho úlohou bude koordinovať činnosť prekladateľských organizácií strednej a východnej Európy, vrátane prekladateľských centier, ktoré s týmito profesijnými organizáciami spolupracujú.
           Druhou časťou najväčšieho stretnutia umeleckých i odborných prekladateľov bol tzv. Otvorený kongres, ktorého sa od 6. do 10. augusta zúčastnilo okolo 500 prekladateľov zo 61 krajín sveta. V jeho rámci M. Richter viedol zasadnutie Výboru FIT pre málo rozšírené jazyky, na ktorom viceprezident FIT P. Bush z V. Británie prisľúbil úzku spoluprácu Výboru pre umelecký preklad (ktorý vedie) s Výborom pre málo rozšírené jazyky, najmä pri organizovaní akcií súvisiacich s umeleckým prekladom. Podpredseda Výboru FIT pre málo rozšírené jazyky A. Pentillä z Fínska na stretnutí referoval o konferencii, ktorú táto organizácia vlani v novembri poriadala v Smoleniciach a ktorá podľa neho bola veľmi úspešná.
           V rámci Otvoreného kongresu sa pod záštitou Výboru FIT pre málo rozšírené jazyky konal workshop, ktorý pritiahol pozornosť asi 50 prekladateľov z Rakúska, severských krajín, Kanady, USA, V. Británie, Írska, ale aj Juhoafrickej republiky a Austrálie (tých zaujímali najmä jazyky tzv. domorodých národov). Hlavným cieľom workshopu bolo poukázať na rozdielnu situáciu prekladateľov v krajinách, kde obyvateľstvo hovorí "málo rozšíreným jazykom" (severské krajiny, Írsko na jednej strane a krajiny SVE, Izrael na strane druhej; katalánčina, indiánske jazyky a pod. ako "malé jazyky" uprostred svetových jazykov), ako aj na ochranu vlastného jazyka a jeho literatúry, vrátane účinnej propagácie a šírenia literatúry v zahraničí. V tejto súvislosti M. Richter informoval prítomných o existencii SLOLIA ako integrálnej súčasti LIC, o dotačnom systéme, o Slovak Literary Review a Albumoch slovenských spisovateľov. Prítomní (vrátane niektorých českých prekladateľov žijúcich v USA a Kanade) sa veľmi živo zaujímali o našu súčasnú literatúru a niektorí sú ochotní pomôcť pri šírení našej prózy a poézie v ich krajinách (napr. aj v Austrálii a Juhoafrickej republike).
           Počas kongresu sa M. Richter zúčastnil tiež workshopu o medzinárodných prekladateľských centrách, ktorý viedol P. Bush, riaditeľ Prekladateľského centra v britskom Norwichi. Na jeho požiadanie referoval o existencii SCUP a o činnosti nášho prekladateľského centra. Účastníci workshopu sa zhodli na tom, že všetky prekladateľské centrá v Európe by mali mať charakter medzinárodný a mali by umožniť pobyt aj takých prekladateľov, ktorí neprekladajú z literatúry krajiny, v ktorej sa dotyčné centrum nachádza. Financie na pobyt týchto prekladateľov by sa mali zabezpečiť zo zdrojov Európskej únie.
           Vo Vancouveri sa M. Richter stretol tiež s prekladateľom slovenskej literatúry prof. Petrom Petrom, ktorý sa podujal nadviazať konkrétne kontakty s kanadskými vydavateľmi ochotnými vydať preklady slovenskej prózy. V budúcnosti sa tak - aj s podporou LIC - otvára slovenskej literatúre priestor na prienik na kanadský knižný trh.

 

Pripravil A. Baláž