XXXIX. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave organizuje už XXXIX. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Koná sa od 3. do 23. augusta 2003 v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu (Ul. Schneidera - Trnavského 1/a, Bratislava). Inštitucionálnou základňou SAS je FF UK Bratislava, no gestorsky sa na jej programe po prvý raz podieľa aj Literárne informačné centrum - zabezpečuje sériu Translatologických seminárov, besedu, aj predajnú výstavku kníh z produkcie LIC.
           Literárne informačné centrum rozvrhlo Translatologický seminár na šesť lekcií, a to od utorka 5. augusta do utorka 12. augusta (s výnimkou soboty a nedele), vždy o 13.30 hod. Dosiaľ sa SAS zvlášť nevenoval prekladateľskej problematike, avšak v tomto ročníku je prihlásená významná skupina (15 - 20 pokročilých účastníkov), ktorá vopred ohlásila hlbší záujem o prekladanie zo slovenčiny. Lekcie Translatologického seminára sú tematické, uvedú ich pracovníci LIC - prekladateľ Igor Navrátil a riaditeľ LIC, prekladateľ a literárny kritik Alexander Halvoník. Jednotlivé témy budú prezentovať: Dr. K. Bednárová, CSc. (Slovenská ľudová rozprávka, Slovenská autorská rozprávka), Prof. Dr. J. Zambor, CSc. (Preklad poézie), Doc. Dr. M. Kusá, CSc. (Preklad umeleckej prózy, Preklad vedecko-popularizačných textov). Okrem toho Literárne informačné centrum pripravuje pre účastníkov SAS besedu s prekladateľmi zo svetovej literatúry, ktorá sa uskutoční v piatok 8. augusta o 15.00 hod. Hosťami besedy budú: Ján Zambor, Pavel Vilikovský, Ján Buzássy, Mila Haugová a Anton Baláž. Sú to nielen autori - básnici a prozaici, ale zároveň aj prekladatelia umeleckej literatúry (okrem posledne menovaného, ktorý je prozaik, ale nie prekladateľ). Beseda by sa mala dotnúť aj témy špecifického pnutia medzi autorom a jeho prekladateľom a špecifických problémov slovenského jazyka v preklade do iných svetových jazykov.
           SAS si za roky úspešného pôsobenia vytvorila štruktúru výuky i kultúrno-spoločenského programu, ktorá je dobrým základom v samotnom štúdiu jazyka i v cvičení konverzačných zručností a poznávaní kultúry slovenského národa. Za rámcom naplnenia základných cieľov letnej školy je samozrejme bohatá škála společenských stretnutí i neopakovateľných chvíľ, ktoré vytvárajú stretnutia frekventantov rôznych národov a osobností hostiteľskej krajiny. Rodia sa tu priateľské vzťahy pretrvávajúce roky, osožné v profesionálnom pôsobení, alebo ,,len" obohacujúce privátny život účastníkov.
           Štruktúra Letnej školy slovenského jazyka a kultúry zahŕňa jazykový kurz (pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých), prednášky z oblasti jazyka, literatúry, etnológie, politológie, histórie a ďalších, najmä vlastivedných disciplín. Ďalej sú to špecializované semináre o slovenskom jazyku, literatúre a kultúre, o čiastkových problémoch ortografie a ortoepie; tvorivé dielne z oblasti teórie a praxe ľudovej piesne a ľudového tanca; besedy a stretnutia so slovenskými spisovateľmi, umelcami a inými významnými predstaviteľmi slovenskej vedy a kultúry (určené najmä jazykovo vyspelejším účastníkom). Sú to aj to cudzojazyčné encyklopedické prednášky o slovenskom jazyku, kultúre a o slovenských reáliách (určené najmä frekventantom s najnižším stupňom jazykovej kompetencie); prezentácia súčasného slovenského umenia a tiež trojdňová exkurzia. Tento rok to budú kultúrne a historické dominanty na trase Topoľčianky, Kremnica, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Červený Kláštor, Jasenová, Dolný Kubín, Oravský hrad, Zuberec, Martin, Strečno, Žilina.
           Letná škola SAS je najstaršou letnou jazykovou školou na Slovensku, ktorá existuje od roku 1965 a od roku 1966 nesie názov Studia Academica Slovaca. SAS si na rozdiel od iných letných jazykových kurzov zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Letnú školu SAS zvyčajne navštevuje 150 frekventantov z viac ako 25 krajín sveta. Na príprave a vyučovacom procese školy sa podieľajú vysokoškolskí pedagógovia a lektori odborne vyškolení v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, z ktorých mnohí majú skúsenosti aj z pôsobenia na lektorátoch zahraničných univerzít.
           Škola je určená zahraničným slovakistom a slavistom, univerzitným profesorom, docentom, asistentom a lektorom, ďalej postgraduálnym a starším študentom slovakistiky a slavistiky na zahraničných univerzitách, spisovateľom, prekladateľom, novinárom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry. Cieľom kurzu je získanie, resp. prehĺbenie komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a rozšírenie poznatkov zo slovenskej lingvistiky, literatúry a kultúry.

 

           Webstránka SAS    Program SAS 2003