Za Júliusom Paštekom  (16. 7. 1924 – 16. 11. 2019)

Významný slovenský literárny, filmový a divadelný vedec sa nikdy nespreneveril svojmu vedeckému smerovaniu, náboženskému presvedčeniu ani kritickému pohľadu, hoci počas svojho tvorivého života čelil oficiálnym požiadavkám na kultúru, pre ktoré idealistické názory neboli prijateľné. Svojou húževnatosťou, trpezlivým bádateľstvom podopretým odbornou erudíciou na európskej úrovni vytvoril rozsiahle vedecké dielo – množstvo štúdií, prednášok, príspevkov do vedeckých zborníkov z oblasti divadla, filmu, literárnej vedy, výtvarného a hudobného života a histórie. Jeho knižnú tvorbu najvýraznejšie reprezentuje syntetické dielo Estetické paralely umenia (1976). Napriek pokročilému veku a zhoršujúcemu sa zraku editorsky pripravil z pozostalosti Pavla Straussa na vydanie 11-zväzkové dielo. Literárne informačné centrum vydalo Júliusovi Paštekovi v roku 2015 knižnú publikáciu Takto som ich poznal – 32 portrétov svojich súpútnikov z prostredia literatúry a divadla. Už 91-ročný autor dôsledne čítal korektúry a závideniahodným espritom sa zúčastnil na prezentácii. 

Česť jeho pamiatke!