Za prof. Jozefom Heribanom SDB

Vo veku 84 rokov zomrel 16. apríla 2009 v Ríme slovenský biblista, prof. Jozef Heriban, salezián, emeritný profesor Pápežskej saleziánskej univerzity, ktorý dlhé roky pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v Japonsku. Rodák zo Šelpíc je autorom niekoľkých kľúčových odborných prác z biblistiky, napr. Príručný lexikón biblických vied (1992).

–jmr–