Diecézna historická knižnica Dr. Štefana Moysesa v Kláštore pod Znievom bola zriadená v roku 2003 a nachádza sa v zrekonštruovanej budove prvého slovenského katolíckeho gymnázia (1869 – 1874). Jej úlohou je získavanie a  záchrana historických knižných zbierok (z  novšej literatúry výberovo do roku 1918), odborné spracovanie už ošetrených fondov a  následne ich ochrana a  sprístupňovanie záujemcom. Knižnica obsahuje – ako ma informoval jej súčasný správca Peter Rusnák – fond z málo využívaných, resp. nevyužívaných a nevhodne uložených farských knižníc. Zatiaľ je spracovaných zhruba 20 tisíc zväzkov. Knižné fondy zostávajú naďalej majetkom jednotlivých farností a v diecéznej knižnici sú len uchované. Našlo sa v nich napríklad aj 10 cenných prvotlačí a zbierky zo 16. až 18. storočia. Po obsahovej stránke sú fondy z jednotlivých farností tematicky rôznorodé, okrem teologickej literatúry a rôznych vydaní Písma Svätého odrážali tiež osobné záujmy a záľuby farárov. V niektorých prevládala filozofia, história, umenoveda alebo náučné, jazykové slovníky, encyklopédie, inde včelárstvo, baníctvo, vinárstvo, hudobniny či beletria. Nechýbali však ani odborné teologické a svetské periodiká. Z jazykového hľadiska dominuje latinčina, potom nemčina a maďarčina. Pomenej titulov je v slovenčine, resp. v češtine. Fond je spracovaný podľa jednotlivých farností (dostupný je aj na internete, zatiaľ vo formátoch .pdf, .doc). Pre záujemcov je knižnica prístupná v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00, ale študovať možno len prezenčne. Termín návštevy si však treba vopred dohodnúť telefonicky (0905 510 744) alebo mailom (klastor.dhk zavináč stonline.sk).