Vo vydavateľstve Procom vyšla publikácia Teória a prax v obchodnom práve (2012) od významných autorov – Mojmíra Mamojku, rektora Vysokej školy v Sládkovičove, a Mojmíra Mamojku ml., dekana Fakulty práva Janka Jesenského VŠS v Sládkovičove. Autori ju pripravili pre širokú verejnosť najmä z toho dôvodu, že „jednotlivec ako adresát práva často vidí v zákonoch svojho nepriateľa, pretože im nie vždy rozumie…”

Publikácia obsahuje šesť kapitol s vhodne zvolenou štruktúrou – Predmet úpravy obchodného práva, Vymedzenie základných obchodnoprávnych pojmov, Nekalá súťaž, Právo obchodných spoločností, Všeobecná úprava záväzkových vzťahov a Osobitné ustanovenia o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch. Z metodologického a obsahového hľadiska sú usporiadané systematicky, logicky na seba nadväzujú a vytvárajú jeden celok. Autori čerpali z veľkého množstva pramenných právnych predpisov a domácej i zahraničnej literatúry, ktorých zoznam je v knihe uvedený. Aktuálnosť publikácie vychádza z analýzy nových právnych predpisov (transformačných) a literatúry. Spracovanie témy má význam pre obchodné právo a vôbec pre právny poriadok Slovenskej republiky. Z hľadiska metodologického obsahu, rozsahu a formy spracovania ide o originálne vedecké dielo. Autori vyjadrili aj vlastné názory, a to jasným a zrozumiteľným jazykom.

Môžeme konštatovať, že cieľ vytýčený v úvode sa im podarilo splniť. Snažili sa oboznámiť poslucháčov právnických i neprávnických vysokých škôl „s najfrekventovanejšími teoretickými východiskami a zároveň praktickými riešeniami tak, aby boli schopní rozpoznávať a reálne používať príslušné úpravy v budúcej podnikateľskej, manažérskej alebo ekonomickej praxi“. Publikácia je však vhodná aj pre pedagogickú činnosť na vysokých školách, najmä na právnických fakultách, ale i v spoločensko-politickej a právnej praxi, napríklad i pre podnikateľov.