Zasadala Komisia SLOLIA

Dňa 16. januára 2007 sa zišli členovia komisie Jozef Bžoch, Dušan Dušek, Eva Palkovičová a Michal Hvorecký (ospravedlnil sa Daniel Hevier), za LIC Daniela Humajová a Jana Pániková.

Zhodnotili 15 titulov vydaných od posledného zasadnutia a prerokovali 8 nových žiadostí:

 1. Milan Rúfus: And That´s the Truth, preklad: Ewald Osers, V.  a J. Sutherland-Smith
 2. Pisanie (Antolologia wspolczesnej poezji slowackiej), preklad: J. Bukowski, S. Siedlecka
 3. Václav Pankovčín: Marakesz, preklad: Jacek Bukowski
 4. Samko Tále (Daniela Kapitáňová): Le Livre du cimetière, preklad: Barthélemy Müller
 5. Pavel Vilikovský: Suroviot mašinovozač, preklad: Zvonko Taneski
 6. Mila Haugová: - Körperarchive, preklad: Slavomíra Porubská
 7. Comma - Junge slowakische Literatur : M. Hvorecký, M. Kompaníková, S. Žuchová, P. Rankov, Balla, J. Beňová, K. Kucbelová, N. Ružičková, preklad: M. Kraetsch, S. Teichgräber, S. Žuchová, K. Klieštencová, A. Koch, A. Repka
 8. Daniela Kapitáňová: Ať to zůstane v rodině !, preklad:  Miroslav  Zelinský
 9. Václav Pankovčín: Tři ženy pod ořechem, preklad: Tomáš Weiss
 10. Pavel Vilikovský, Lajos Grendel:  Il Casanova slovacco e altro kitsch,  preklad:  Alessandra Mura
 11. Siellä jossain (Preklady zo slovenskej literatúry – Käännoksiä slovakialaisesta kirjallisuudesta), preklad: Anna Kyppö a študenti slovakistiky
 12. Ján Koška: Da si poemeš dych, preklad: Dimitar Stefanov
 13. Milan Ferko: Jánosik Rákóczi zászlaja alatt,  preklad: Rudolf Franyo
 14. Magyar  Lettre Internationale: K. Chmel, M. Ferenčuhová, Jakub E. Groch, M. Habaj, M. Kopcsay, S. Rakús, P. Rankov, N. Ružičková, J. Šrank, P. Vilikovský, Ivan Kolenič, Balla 
 15. Uršuľa Kovalyk: Travesztia show, preklad:  Erika Horváth (vročenie 2007)

Členovia komisie posúdili osem nových žiadostí a šiestim z nich navrhli udeliť nasledovné dotácie:

 • Vydavateľstvu L´Harmattan Edition, Paríž, Francúzsko na vydanie knihy Janko Jesenský: Pani Rafiková a iné novely – Madame Rafiková et autres nouvelles, v preklade Suzanne Foussereau a Magdaleny Lukovic, vo výške 1. 500,- € (cca 52. 500,- Sk).
 • Vydavateľstvu Wiener Dom – Verlag, Viedeň, Rakúsko na vydanie knihy Milan Rúfus, Ladislav Záborský, Štefan Sandtner, Ilse Brem: Život a zmysel – Leben besinnen v preklade Wolfganga Spitalera a ďalších prekladateľov vo výške 800,- € (cca 28. 000,- Sk)
 • Vydavateľstvu Slovenský literárny klub v ČR, Praha, ČR na tematické číslo čs. revue Zrkadlenie-Zrcadlení – s blokom venovaným Ľ. Štúrovi (autori R. Chmel, I. Pospíšil, M. Harpáň, S. Ondrejovič, P. Žigo, L. Čúzy, Z. Sojková, M. Nábelková) vo výške 30.000,- Sk
 • Vydavateľstvu Fundacja Pogranicze, Sejny, Poľsko na vydanie knihy Samko Tále (Daniela Kapitáňová): Kniha o cintoríne – Ksiazka o cmentarzu v preklade Justyny Wodzislawskej vo výške 1.000,- €  (cca 35.000,- Sk)
 • Vydavateľstvu Větrné mlýny, Brno, ČR na vydanie knihy Rudolf Sloboda: Krv – Krev v preklade J. A. Pitínskeho vo výške 70. 000,- Sk.
 • Vydavateľstvu Towarzystwo Slowakow w Polsce, Krakow, Poľsko na vydanie knihy Július Balco: Vrabčí kráľ - Wrobli  król (dvojjazyčne) v preklade Anny Perďochovej-Sklárovej, s ilustráciami  M. Kellenbergera vo výške 50.000,- Sk.

Na tomto zasadnutí bolo komisiou navrhnuté podporiť celkove 6 žiadostí vo výške 265. 500, - Sk. (Riaditeľ A. Halvoník navýšil o 10. 000,- Sk dotáciu pre vydavateľstvo Towarzystwo Slowakow w Polsce).  Spolu teda  ide o prísľub pre  vydavateľov vo výške 275. 000,- Sk.

Odložené boli dve nekompletné  žiadosti:

 • Vydavateľstvo MIK (Mass information communications), Moskva, Rusko musí doplniť informácie k vydaniu Antológie slovenskej novely 20. storočia – Antologija slovackoj novelli 20 veka v preklade Ally Maškovej a kolektívu prekladateľov.
 • Vydavateľstvo Kultura, Bačsky Petrovec, Srbsko musí doplniť zmluvu s autorom na vydanie knihy Ivan Štrpka: Správy z jablka – Vesti iz jabuke v preklade Víťazoslava Hronca.

Dôležitým bodom zasadnutia bolo aj informovanie o tom, že k radosti z bohatej produkcie zahraničných vydavateľstiev – 14 titulov za 4 mesiace, čo bolo mimoriadne veľa – pribudla starosť, že finančné prostriedky na vyplatenie prisľúbených dotácií (747.000,- Sk) ku koncu roku už neboli. LIC žiadalo na minulý rok 1,2 milióna Sk, z rozpočtu sme však dostali len 730.000,- Sk a ďalšie prostriedky sa nám nepodarilo z MK SR získať. Ďalšie prísľuby na tituly v roku 2007 môžeme plánovať len z mimoriadne pridelených financií. LIC požiadalo MK SR o pridelenie 800.000,- Sk mimo rozpočtu na prioritný projekt Podpora vydávania slovenskej literatúry v zahraničí.