Zborník o vydávaní a tlačení slovenských kníh v Juhoslávii

Pod názvom Vydavateľsko-tlačiarenská činnosť Slovákov v Juhoslávii práve vychádza zborník materiálov z medzinárodného sympózia Vydavateľsko-tlačiarenská činnosť Slovákov v Juhoslávii, uskutočneného 10. a 11. septembra 1999 v Báčskom Petrovci, a z medzinárodnej vedeckej konferencie Časopis juhoslovanských Slovákov Nový život v kontexte slovenskej kultúry, uskutočnenej 28. a 29. októbra 1999 v Bratislave. Zborník zostavil Ladislav Čáni a vydali ho Dom zahraničných Slovákov a Literárne informačné centrum v Bratislave (rok vydania 2000).
           Do zborníka sú zaradené referáty z oboch týchto významných podujatí. Medzinárodné sympózium v Báčskom Petrovci sa konalo pri príležitosti 80. výročia založenia časopisu pre deti Zornička a 50. výročia založenia časopisu pre literatúru a kultúru Nový život a zúčastnili sa ho odborníci z Juhoslávie, Rumunska a Slovenska, aby zhodnotili prínos petroveckej tlačiarne do kultúry vojvodinských Slovákov, ako aj význam časopisov Zornička a Nový život pre rozvoj ich literatúry. Účastníci sympózia sa jednoznačne zhodli na tom, že tento prínos mal rozhodujúci vplyv na rozvoj kultúry a vzdelanosti Slovákov v Juhoslávii - veď počas svojej osemdesiatročnej existencie tlačiareň Kultúra vydala takmer tisíc knižných titulov a na stránkach Zorničky a Nového života sa formovali poprední slovenskí spisovatelia z Juhoslávie, ktorí sa výrazne zapísali aj do celoslovenského literárneho kontextu. V zborníku sú z tohoto sympózia publikované príspevky, ktoré približujú vznik Kníhtlačiarne účastinárskej spoločnosti v Báčskom Petrovci (autor Vladimír Valentík), časovo a chronologicky zoradenú históriu tlačiarne Kultúra v príspevku V. Hronca Základné informácie o účastinárskej spoločnosti tlačiarni Kultúra z Báčskeho Petrovca, v ktorom sa napríklad uvádza, že prvá budova kníhtlačiarne bola kúpená v roku 1919 za 85 000 korún, a keďže to bol predtým ľudový hostinec a reštaurácia, adaptácia na tlačiareň si vyžiadala ďalších 35 000 korún. Tu bola tlačiareň umiestnená do roku 1961, keby bola dokončená nová tlačiarenská budova, ktorá sa v roku 1963 stala súčasťou v Petrovci založeného vydavateľstva Obzor. Zborník ďalej prináša aj pohľad na vznik časopisov Nový život a Zornička, osobne ladené spomienky ich redaktorov a prispievateľov, ako aj zaujímavý príspevok uznávaného literárneho vedca Michala Harpáňa Premeny literatúry v zrkadle Nového života. Pohľad "slovenskými očami" na tento časopis zasa nájdeme v príspevku Dalimíra Hajka Poetické inšpirácie z časopisu Nový život.
           Práve fakt, že literárny časopis Nový život prekročil úzky rámec menšinovej kultúry vojvodinských Slovákov, Dom zahraničných Slovákov v spolupráci s Literárnym informačným centrom usporiadal v dňoch 28. a 29. októbra 1999 v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu Časopis juhoslovanských Slovákov v kontexte slovenskej kultúry. Na tejto konferencii sa okrem slovenských odborníkov zúčastnili tvorcovia a prispievatelia tohoto časopisu z Juhoslávie, ale aj Rumunska a Maďarska. Druhá časť zborníka preto prináša príspevky z tejto konferencie. Spomeňme aspoň niekoľko základných informácii o časopise z úvodného príhovoru vedúcej Múzea zahraničných Slovákov Ľ. Bartalskej. Od marca 1949, keď v náklade 2200 výtlačkov vyšlo prvé číslo Nového života, časopis vychoval niekoľko generácii básnikov, spisovateľov, literárnych vedcov a kultúrnych pracovníkov. V súčasnosti vychádza ako mesačník pre literatúru a kultúru v Báčskom Petrovci, jeho hlavným redaktorom je básnik V. Hronec a do jeho redakčného kolektívu patria M. Babiak, T. Čelovský, M. Ďuga a ďalší.
           Zborník Vydavateľsko-tlačiarenská činnosť Slovákov v Juhoslávii je zaujímavým, informačne bohatým pohľadom na tlačiarenskú, vydavateľskú a prostredníctvom svojich časopisov aj tvorivú činnosť dolnozemských Slovákov. Je aj svedectvom, že literatúra a kultúra Slovákov v Juhoslávii je stále živou a inšpirujúcou súčasťou slovenskej kultúry.

Anton Baláž