Židovská knižnica v Moskve

Už tri roky pôsobí v budove Moskovského židovského samosprávneho centra aj Verejná židovská knižnica. Jej fond obsahuje vyše 10 tisíc kníh o židovstve alebo od židovských autorov v ruštine (vyše 7 tisíc) a ostatné v jazyku jidiš. Okrem kníh ponúka knižnica 50 titulov novín a časopisov, videokazety a iné.

Čitatelia tu nájdu rôzne encyklopédie, slovníky, príručky, knihy o dejinách židovského národa, histórii Izraela, beletria je zväčša v ruštine. Knižnica ponúka aj odbornú literatúru o umení, vojenstve, politike, rôzne biografie, folkloristiku a populárno-náučné tituly. Samozrejme, nechýbajú ani náboženské knihy, pomerne široko je zastúpená téma chasidizmu. Pre ženy sú k dispozícii bohato ilustrované kuchárske knihy a materiály o výchove detí. Knižnica vlastní mnohé cenné vydania v ruštine o dejinách židovského národa, predrevolučné vydania židovských periodík, dary Talmudu a Piatich kníh Mojžišových z rôznych vydavateľstiev 18. – 19. storočia z Malachovskej synagógy.

Židovská verejná knižnica funguje vďaka sponzorským príspevkom a pomoci rozličných vydavateľstiev, ktoré obohacujú knižničný fond. Darcov je veľa – dnes už vyše tisíc. Autori posielajú svoje knihy z rôznych miest Ruska a čitatelia privážajú knihy z viacerých krajín sveta. Mená všetkých darcov uverejňuje knižnica pravidelne v časopise Židovské slovo.

Knižnicu, ktorá je spojená s obrazovou galériou a internetovou kaviarňou, denne navštívi priemerne sto čitateľov. Organizuje prezentácie kníh, stretnutia so spisovateľmi, umelcami, vydavateľmi, novinármi,  knižné výstavky k sviatkom či historickým udalostiam. Duplikáty darovaných kníh knižnica venuje židovským školám, samosprávam, detským domovom.

Jej pracovníkom sa podarilo splniť úlohu, ktorú si pri založení dali – vybudovať najlepšiu verejnú židovskú knižnicu v ruskom jazyku – a tak v Moskve pôsobí unikátna a netradičná knižnica.

–lč–