Slovinská filozofia nie je v našom kultúrnom prostredí veľmi známa. Práve preto sa Stanislava a Primož Reparovci rozhodli venovať jej jedno tematické číslo časopisu Filozofia, ktorý vydáva Filozofický ústav SAV. Číslo 8 z roku 2012 tak prinieslo niekoľko významných príspevkov, ktoré zo slovinčiny preložila Stanislava Repar. Po stručnom úvode, podávajúcom prehľadný náčrt vývinu slovinskej filozofie a jej prevládajúcich škôl, fenomenológie a psychoanalýzy, nasleduje sedem vybraných filozofických štúdií. Cvetka Hedžet Tóth sa zaoberá Adornovým konceptom negatívnej dialektiky a upozorňuje na dôležitosť jej metodológie z historicko-filozofického aspektu. Stať nazvaná Možnosť metafyziky od Miklavža Ocepeka skúma koncepciu metafyziky na základe kritickej analýzy a novej interpretácie filozofie Martina Heideggera a Emmanuela Lévinasa. Psychoanalytická škola je zastúpená štúdiami Alenky Zupančič o komickosti a láske, Mladena Dolara o Lacanovom pojme a kategórii Druhého či staťou Slavoja Žižeka, objasňujúcou jeden z možných prístupov k fenoménu násilia a strachu. Priestor dostali aj fenomenológia a existencializmus: Dean Komel vo svojom článku rozoberá rozdiely medzi multikulturalizmom a  interkulturalitou z fenomenologického pohľadu a  Primož Repar otvára problematiku ex istenciá lnej dialektiky rozhodnutia podľa Sørena Kierkegaarda.