Zomrel Vladimír Reisel

 

V sobotu 1. septembra 2007 zomrel v Bratislave básnik a prekladateľ Vladimír Reisel (narodil sa 19. januára 1919 v Brodzanoch).

Jeho básnické a prekladateľské dielo predstavuje významný prínos do modernej slovenskej poézie. Prvé básne vznikali pod vplyvom českej a francúzskej básnickej avantgardy a uverejňoval ich ešte ako gymnazista Štátneho reálneho gymnázia v Prievidzi, neskôr ako vysokoškolský študent slovenčiny a francúzštiny v Prahe a v Bratislave.

Jeho prvá básnická zbierka Vidím všetky dni a noci vyšla v roku 1939; básnickými postupmi, odvážnou obraznosťou a dôrazom poukazoval na potrebu moderného človeka oslobodiť sa od zväzujúcich dobových konvencii. Stál tak na začiatku básnického smeru nadrealizmu. Do tvorivého ovzdušia nadrealizmu prispel zbierkami Neskutočné mesto a V zrkadle a za zrkadlom, významný je i jeho podiel na presadení sa skupiny nadrealistických básnikov v slovenskej literatúre publikovaním úvah, polemík, verejných vystúpení i rozhlasových prednášok (Ako vzniká moderná báseň, Prečo nerozumiete modernej poézii a Nová poézia a veřejnost). Krátko po skončení druhej svetovej vojny vychádza i jeho knižná monografia Poézia Laca Novomeského (s podtitulom Rozbor básnickej štruktúry). Spolutvorcom nadrealizmu bol nielen svojou básnickou tvorbou, ale i teoretickými prácami o jeho estetických hodnotách. Významný prínos do slovenskej literatúry predstavujú jeho preklady z francúzskej literatúry, ktoré začal publikovať od roku 1936 a potom celé nasledujúce desaťročia približoval slovenskému čitateľovi v mnohých časopiseckých i knižných prekladoch diela významných básnických osobností modernej a avantgardnej francúzskej poezie (G. Apollinaire, A. Breton, P. Eluard). Od 60. rokov sa opakovane vracal k dielu J. Préverta. Patril aj k významným predstaviteľom občianskej lyriky v povojnovej slovenskej poézii a ako dlhoročný šéfredaktor Slovenských pohľadov i k organizátorom literárneho života.

Trvalý prínos pre slovenskú literatúra predstavuje i jeho iniciatíva pri založení a dlhoročnom redigovaní básnickej edície Kruh milovníkov poézie, ktorá za desaťročia trvania priblížila slovenskému čitateľovi najväčšie básnické zjavy svetovej poézie a mala výrazný inšpirujúci vplyv aj na tvorbu nových básnických generácií na Slovensku.

Pohreb Vladimíra Reisela bude 10. 9. o 11.45 hod. v bratislavskom Krematóriu.

(ab)