Vo výstavnej sieni Ľudovíta Štúra Univerzitnej knižnice v Bratislave sa od 10. do 26. mája konala výstava pod názvom V zrkadle vedy a slova, ktorá v takejto forme po prvýkrát dokumentuje vedecký a literárny život na Slovensku na stránkach almanachov a ročeniek do roku 1918. Tento zaujímavý námet na výstavu vznikol na základe dlhoročnej práce s nepravými periodikami v kabinete retrospektívnej bibliografie Univerzitnej knižnice. Zámerom popularizácie týchto prameňov bolo predstaviť odbornej i širšej verejnosti almanachy a ročenky. Vstupné panely výstavy charakterizovali formovanie vedeckého života a predstavili almanachy a ročenky vlastivedného a historického zamerania – Solennia Učenej spoločnosti malohontskej (1809-1842), Letopis Matice slovenskej (1864-1875), almanach Tovaryšstvo (1893-1900). Ďalej zoznámili s muzeálnym a regionálnym bádaním, približili ročenky prírodovednej a lekárskej orientácie, ako aj odraz rôznych vedných disciplín v spolkových ročenkách (medicína, biologické vedy, vedy o zemi), vrátane najstaršej skupiny nepravých periodík – literárnych almanachov a ročeniek so samostatnou časťou venovanou maďarským literárnym almanachom.