Jozef Tatár photo 1

Jozef Tatár

9. 10. 1954
Martin
Genre:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza

Básnik, prozaik, literárny vedec a pedagóg Jozef Tatár je vysokoškolským pedagógom na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej  fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystric.i Bol šéfredaktorom štvrťročníka Filologická revue aj členom redakčnej rady Novej Filologickej revue, časopisu o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. Jeho literárne aktivity sú veľmi široké. Je autorom lyrických básnických zbierok, debutoval roku 1986 zbierkou Vítanie hosťa, ale aj dvoch knižiek veršíkov pre deti. V prozaickej tvorbe sa sústredil na povesťový žáner a vydal zbierky povestí Živý poklad, Sokoliar, Turčianske povesti. Umeleckú literatúru nielen píše, ale predstavil sa aj ako editor a vydavateľ v svojom súkromnom vydavateľstve Doma, v ktorom sa zameral na pôvodnú slovenskú tvorbu. Úspešne si vyskúšal aj žáner literatúry faktu malými vlastivednými monografiami Sklabinský hrad či Kaľamenová, ale aj napríklad pri monografii Štvrtá kniha o Mošovciach, v ktorej sú zozbierané výsledky predovšetkým kultúrnohistorického a vlastivedného bádania spätého s týmto turčianskym mestečkom, rodiskom Jána Kollára a miestom, kde Jozef Tatár žije.
Jeho hlavným záujmom je však literárna veda. Publikoval množstvo štúdií, článkov a recenzií tak v domácich, ako aj v zahraničných literárnych časopisoch a zborníkoch. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na interpretácie literárnych textov 2. polovice 19. a 20. storočia, na literárne „medziobdobia“ a literárnokritickú činnosť. Knižne vydal práce Básnická medzigeneráciaBásnik a láska a monografiu Z poézie troch storočí, v ktorej sa usiluje o  interpretačno-poetologické priblíženie sa k textom renomovaných i menej známych slovenských básnikov. Najnovšou monografiou je Umelecký profil Štefana Krčméryho.

Read more