Marta Součková photo 1

Marta Součková

1. 1. 1963
Bojnice
Genre:
editorská činnosť, literárna veda, iné

Marta SOUČKOVÁ (1981 – 1986) pôsobila ako jazyková redaktorka a neskôr ako redaktorka v denníku Smena v Bratislave (1986 – 1988). V rokoch 1988 – 1990 pracovala ako členka Aktívu mladej kritiky v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Od roku 1990 vyučuje na Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, kde od roku 2006 pôsobí ako vedúca katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy. V roku 2005 sa habilitovala na docentku. Venuje sa literárnej kritike, slovenskej medzivojnovej literatúre a literatúre po roku 1989. Ako literárna kritička publikuje v rôznych periodikách (RAK, Kultúrny život, Knižná revue, SME a iné). Je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001), P(r)ózy po roku 1989 (2009) a učebných textov Osobnosti a osobitosti slovenskej prózy 80. a začiatku 90. rokov (1993), Prozaické debuty v 80. a 90. rokoch (1994). Edične pripravila prózy Jozefa Cígera Hronského (2008), zborníky z vedeckých konferencií Kontexty tvorby Václava Pankovčína (2001, spolu s J. Sabolom), K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 (2004, spolu s J. Sabolom, 2006, 2009), Medzi umením a vedou. Pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa (2010) a i. Spolupracovala na kolektívnom edičnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005, ed. V. Mikula). V roku 2013 získala hodnosť profesorky, v súčasnosti pôsobí ako profesorka na Univerzite v Novom Sade.

Read more