JP KNOW-HOW, s. r. o. (MINISTERSTVO DOPRAVY PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR)