Zoltán Rédey photo 1

Zoltán Rédey

5. 5. 1968
Nové Zámky
Žáner:
literárna veda, literary science

Komplexná charakteristika

Na prelome milénií patril Z. Rédey medzi najaktívnejších, mienkotvorných kritikov poézie, zaradil sa medzi autorov s nezameniteľným idiolektom postaveným na detailnej analýze textu a jeho širokej teoretickej a literárnohistorickej kontextualizácii. Recenznú pozornosť však venoval aj próze a literárnej vede.

Ako vedec nadviazal na klasické tradície česko-slovenského štrukturalizmu a recepčnú Nitriansku školu, ktorej je aktívnym pokračovateľom. Vo svojich minucióznych analýzach súčasnej slovenskej literatúry sa zameriava na výskum výrazových kategórií umeleckého textu, na otázky premeny dobového literárneho kánonu v literatúre po roku 1989, ako aj na identifikáciu a výskum aktuálnych kultúrnych a civilizačných trendov v súčasnej slovenskej poézii a próze.