Zoltán Rédey photo 1

Zoltán Rédey

5. 5. 1968
Nové Zámky
Žáner:
literárna veda, literary science

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Zoltán Rédey (nar. 1968, Nové Zámky) je literárny vedec. Vyštudoval slovenský jazyk... In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 6, s. 86.

SMIEŠKOVÁ, Lucia: Básnik – filozof (Zoltán Rédey: Od "poézie vecí" k "poetike vecnosti"). Recenzia. In: Romboid, roč. LIII, 8. 12. 2018, č. 8, s. 90 – 93.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava: "Súrečenstvo" kultúr. In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 3 – 5.

GAVURA, Ján: Interpretácia ako lyrický tanec. Zoltán Rédey: Od "poézie vecí" k "poetike vecnosti" (Lyrika Štefana Strážaya). Kritika. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 173 – 175.

ŠAH: Zoltán Rédey – 50 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 160.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Zoltán Rédey: Elegickosť ako výrazový archetyp lyriky. Modality smútku a skepsy v slovenskej poézii. In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 3.

POSPÍŠIL, Ivo: Literatura – kultura – civilizace a Zoltán Rédey jako dominantní interpret současné slovenské prózy. Dostupné na internete: http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2010/1/Zoltan-Redey.php

Autor neuved. – RÉDEY, Zoltán: Čím žije literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 9. 4. 2008, č. 8, s. 11.

MIKULA, Valér: Rédey, Zoltán: Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. In: Slovenská literatúra, roč. 55, 2008, č. 6, s. 472 – 476.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Osamotený básnik mal vlastný svet. In: Sme 20. 11. 2007.
Dostupné na internete: http://www.sme.sk/c/3594692/osamoteny-basnik-mal-vlastny-svet.html

RÉDEY, Zoltán: Štrpkova Tichá ruka. In: RAK, roč. XII, 2007, č. 9, s. 33 – 46.

POSPÍŠIL, Ivo: Rédey, Zoltán: Výrazové tendencie súčasnej slovenskej lyriky. Rédey, Zoltán: Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia II. (Recenzie). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 234 – 237.

HORVÁTH, Tomáš: Zoltán Rédey: Pragmatika básnického tvaru. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 267 – 270.