Igor Hochel photo 1

Igor Hochel

13. 11. 1953
Bratislava
Pseudonym:
M. M. Turek
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, poézia, próza

Výberová bibliografia

ONDREJIČKA, Erik: O básnickej zbierke trocha poeticky (Igor Hochel: Muž na peróne). Recenzia. In: In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 9 – 10, s. 116 – 119.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299.

ŠAH: Pripomíname si (Juraj Dolnezmský – 90). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 159 – 160.

HAJKO, Dalimír: Igor Hochel: Muž na peróne (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 116 – 118.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 76.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi relativitou a reláciou. Pater noster na prelome tisícročí. In: Od symbolu k latencii: spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016, s. 9 – 24.

RÁCOVÁ, Veronika: Panoptikum výnimočnosti i banalít (Slovenská debutová próza 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 18 – 19.

POLÁKOVÁ, Júlia: Igor Hochel: Muchy (v treťom roku okupácie). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXIV, 30. 4. 2014, č. 9, s. 4.

ROŽŇOVÁ, Jitka – HOCHEL, Braňo – HOCHEL, Igor: Dva svety (Rozhovor). In: Knižná revue, XXIV, 16. 4. 2014, č. 8, s. 22 – 23.

PASSIA, Radoslav: Od zlatých šesťdesiatych po búrlivé deväťdesiate (nad novými knihami prozaikov staršej generácie). (Igor Hochel Muchy, v treťom roku okupácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 64 – 68.

JUHÁSOVÁ, Jana: From symbol to latency: (two forms of spiritual discourse in contemporary Slovak poetry). In: Zeitschrift für Slawistik, roč. 58, 2013, č. 4, s. 444 – 461.

ZAJÍČKOVÁ, Martina: Podoby a premeny slovenskej literárnej kritiky v 50. a 60. rokoch XX. storočia. Zost. I. Hochel. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 127, 2012, č. 4, s. 127 – 130.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Zvláštna sila neviditeľného. Igor Hochel: K mojim ústam nahá (žena). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 4, s. 40 – 41

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XI.

HALVONÍK, Alexander: Vincent Šikula: Dielo I. (Novely a poviedky), Dielo II. (Romány), zost. Igor Hochel. In: Knižná revue, roč. XVIII, 8. 10. 2008, č. 21, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

VLNKA, Jaroslav: Igor Hochel – Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová: Slovenská literatúra po roku 1989. In: Knižná revue, roč. XVIII, 9. 4. 2008, č. 8, s. 3.

ŠRANK, Jaroslav: Vytrvalosť alebo zotrvačnosť? Igor Hochel: Utkané z vlasov. (Recenzia). In: Rak, roč. XII, 2007, č. 6, s. 44 – 47.

KOČÍK, Tibor: Pochybnosti nad knihou ako artefaktom. Igor Hochel: Utkané z vlasov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 102 – 104.

-rm-: Pred prijímačkami na vysokú školu (Ladislav  Čúzy – Peter Darovec – Igor Hochel – Zuzana Kákošová: Panoráma slovenskej literatúry III). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 11.

ČÚZY, Ladislav: Monografia o tvorbe veľkého epika (Igor Hochel: Príbeh ako princíp. Ladislav Ballek). In: Knižná revue, roč. XVI, 12. 4. 2006, č. 8, s. 5.

ŠIKULOVÁ, Anna: Príbeh s klasickou precíznosťou a zároveň moderný vo výraze (Príbeh ako princíp. Ladislav Ballek). Rozhovor s I. Hochelom. In: Knižná revue, roč. XV, 23. 11. 2005, č. 24, Spravodajca, s. V.

VLNKA, Jaro: Tkanina textu ako déjà vu (Igor Hochel: Utkané z vlasov). In: Knižná revue, roč. XV, 26. 10. 2005, č. 22, s. 5.

ZELINSKÝ, M.: Igor Hochel. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

BŽOCH, J.: Dvadsať rokov slovenskej poézie a prózy v recenziách. Igor Hochel: Dotyky, sondy, postoje. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIX, 2004, č. 2, s. 89.

GLOCKO, P., ml. – HOCHEL, I.: Na literatúru sa dnes už neumiera (Rozhovor). In: Slovo. Spoločensko-politický týždenník, 6, 2004, č. 15.

PETRÍK, V.: Podnetný výber z kritík. Igor Hochel: Dotyky, sondy, postoje. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIX, 2004, č. 2, s. 88 – 89.

VALENTOVÁ, Mária: Portrét RAK-a (Igor Hochel). In: RAK, roč. VII., 2002, č. 7 – 8, s. 80 – 82.

HATALA, M.: Heretik? Asketik? (Oboje!) (Igor Hochel: Kôra nežne praská). In: Literika, 3, 1998, č. 3.

HATALA, Marián – Hochel, Igor: Čo je krásne, je poetické (Rozhovor).In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 12.

STYKOVÁ, J.: Hľadanie (Igor Hochel: Kôra nežne praská). In: RAK, 3, 1998, č. 3.

ZAMBOR, Ján: Pravé významy slov (Igor Hochel: Kôra nežne praská). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 5.

MIKULA, V.: Literárne observatórium. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1989, s. 88 – 90.

ANDRUŠKA, P.: Pod hladinou svetla (Igor Hochel: Svetlá na hladine). In: Romboid, 22, 1987, č. 10.

PLUTKO, P.: Igor Hochel: Svetlá na hladine. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 5.

OTČENÁŠ, I.: Zbierka žánrových obrázkov (Igor Hochel: Svetlá na hladine). In: Nové slovo, 28, 1986, č. 24.

KANTOROVOÁ-BÁLIKOVÁ, J. – HOCHEL, I.: Naše interview s Igorom Hochelom. In: Nové slovo mladých, 3, 1980, č. 1.

KONDRÓT, V.: Strom pred domom a za domom (Igor Hochel: Strom pred domom). In: Romboid, 15, 1980, č. 2.

SIKA, P.: Stromy akoby sa pohli (Igor Hochel: Strom pred domom). In: Nové slovo mladých, 2, 1979, č. 11.