Pero Le Kvet photo 1

Pero Le Kvet

Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, ya and children's books
Vlastné meno:
Peter Volek

Komplexná charakteristika

Esejistická činnosť, sústredená dosiaľ v jednej knižke, úzko súvisí nielen s jeho literárnou tvorbou, ale i činnosťou. Eseje sú venované predstaviteľom patafyziky. Tvorca hodnotí, zhŕňa, usporadúva, katalogizuje. Zároveň trocha provokuje a usmieva sa.
Poézia sa nesie v znamení práce so snom, podvedomím, obrazom – nielen básnickým. V knihe Perózia autor, ktorý sa venuje aj výtvarnému umeniu, koncipuje „textové koláže“ – t.j. básne písané v tvare námetu. Hravý kumšt raz vyúsťuje do pointy, inokedy osloví atmosférou. Básne sú vyrozprávané nenásilne, zvoľna akoby spakruky. Keďže obraz sa uskutočňuje zvonka, vnútro textu je hutné, reflexívne, zľahka filozofické, so sklonom k prozaickej tonácii. Prosto, patafyzické zenové podobenstvá. Hranica smerom k próze je, ako už bolo naznačené, veľmi otvorená. 
Z hľadiska spôsobu uchopenia témy môžeme diela rozdeliť na tvorbu v štýle koláže, ovplyvnenú surrealizmom, patafyzikou, postmodernou, absurdne ladené poviedky, s obvykle vyhrotenou pointou a podivuhodne presne fungujúcou logikou, a texty písané v podstate metódou realizmu – obyčajne však s výraznou prítomnosťou parodického gesta, persifláže, parafrázy či pastiše, namierenej obvykle voči žánrom popkultúry.

Trnavský patafyzik Peter Volek nesporne patrí k legendám slovenskej neoavantgardy a postmoderny. Po fáze textového experimentovania, založeného na rozklade logických súvislostí, ktorým na sklonku dvadsiateho storočia reagoval najprv na prítomnosť presily priamočiareho socialistického realizmu, neskoršie na realitu ponovembrovej chaotickej eufórie deväťdesiatych rokov, začína vytvárať parodický koncept literatúry, polemizujúcej so zámermi a atmosférou populárnej kultúry.

Polemiku s adorovaním vznešenej výnimočnosti  tvorca predlžuje aj smerom dozadu v cykle venovanom renesančným maliarom. Kumšt uznáva, kult nie. Manipuluje precízne naivnou rafinovanosťou prechodu medzi nízkym a vysokým originálnym a prevzatým (v zmysle výrazu „nenapodobiteľne napodobniť“ ktorý sa nachádza v poviedke Elmyr de Hory z knihy Picassov kód), komickým a vážnym, svojím a cudzím.

Miloš Ferko