26.02.2021 23:15
Literárna súťaž

25. ročník literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA

Vyhlasovateľ:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Usporiadateľ:
ĽUBOVNIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V STAREJ ĽUBOVNI
a spoluorganizátori 
v y h l a s u j ú: 

25. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže
DÚHA 2020 / 2021

Téma:
1. OVOCIE A ZELENINA - MOJI KAŽDODENNÍ KAMARÁTI
2. JEDEN DEŇ S MOJOU OBĽÚBENOU ROZPRÁVKOVOU POSTAVIČKOU

Slávnostné vyhodnotenie:
7. 5. 2021, obradná sieň MsÚ v Starej Ľubovni

Termín výstavy:
7. - 28. máj 2021, Galéria Provinčný dom

Súťažné kategórie:
I. kat. - deti MŠ (5-6 rokov)
II. kat. - mladší žiaci (6-10 rokov)
III. kat. - staršıí žiaci (11-15 rokov)
IV. kat. - žiaci ZUŠ, SUŠ

Literárne a výtvarné práce zasielajte najneskôr do 26. februára 2021 na adresu:
Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. gen. Štefánika 5 
064 01 Stará Ľubovňa

Informácie:
Irina Nováková, literárna tvorba
Kristıń a Smreková, výtvarná tvorba
tel.: 052 / 43 239 83,
mobil: 0908 998 795, e-mail: osvetasl@nextra.sk
www.osvetalubovna.sk

Do súťaže sa môžu zapojiť deti materských, základných škôl, základných umeleckých škôl, súkromných ZUŠ, osemročných gymnáziıí zo Slovenska a deti slovenských škôl v zahraničí

LITERÁRNA TVORBA:
- z okresného kola postupuje najviac 12 prác z poézie a prózy
z každej kategórie
- z regiónov, kde sa okresné kolo neuskutoční školy môžu zaslať najviac 10 prác z každej kategórie
- práce musia zodpovedať téme
- literárny druh sa nevymedzuje
- vyžadujú sa kratšie literárne útvary (básne, rozprávky, poviedky,
reportáže)
- autori posielajú práce v slovenskom jazyku v rozsahu najviac 2 strany v 3 exepmlároch písané na PC a 1x v elektronickej podobe

VÝTVARNÁ TVORBA:
- z okresného kola postupuje najviac 12 prác z každej kategórie
- z regiónov, kde sa okresné kolo neuskutoční školy môžu zaslať najviac 10 prác z každej kategórie
- práce musia zodpovedať téme
- do súťaže sa zasielajú iba plošné práce spracované
výtvarnými technikami:
A) MAĽBA (olej, tempera, akryl, pastel...)
B) GRAFIKA (kresba ceruzou, uhľom, rudkou, tušom, suchá ihla, akvatinta, linoryt, drevoryt, lept...)
C) KOMBINOVANÉ TECHNIKY (koláž, frotáž, monotypia...)
- formáty: výtvarné práce min. A3 - max. A1 (bez pasparty), suchá ihla a linoryt min. A4 (bez pasparty)
- neakceptujú sa priestorové práce

Na literárnych a výtvarnych prácach musí byť uvedené:
- názov práce, meno a priezvisko autora, vek, kategória
- úplná adresa školy (aj PSČ), meno vyučujúceho pedagóga
- telefonický kontakt, e-mailová adresa

VÝTVARNÉ PRÁCE ZASLANÉ DO SÚŤAŽE NEVRACIAME SPÄŤ. TAKTIEŽ NEZASIELAME CENY OCENENÝM AUTOROM, KTORÍ SA NEZÚČASTNIA SLÁVNOSTNÉHO VYHODNOTENIA.
Jednotlivé práce vo všetkých žánroch vyhodnotia odborné poroty.
Víťazom budú zaslané pozvánky na slávnostné vyhodnotenie a udelené ceny a diplomy. Vyhlasovatelia zostavia zborník najlepších prác, ktorý spolu s výsledkovou listinou bude uverejnený na internetovej stránke www.osvetalubovna.sk
Poznámka:
Zaslanıḿ literármych a výtvarnych prác dávate súhlas ĽOS so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Súhlas je možné kedykoľvek pıś omne odvolať. Vaše osobné údaje ĽOS uchová po dobu stanovenú zákonom k archívovaniu.

PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE