10.11.2013
Podujatie

Cena Rudolfa Fabryho

CENA RUDOLFA FABRYHO

Anonymná literárna súťaž určená mladým autorom poézie do 30 rokov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku.

Vyhlasovatelia: Národné osvetové centrum, Literárne informačné centrum, Obec Budmerice, Spolok slovenských spisovateľov, časopis Spolku slovenských spisovateľov DOTYKY

Roku 2013 sa koná 5. ročník súťaže.

Uzávierka súťaže: 10. novembra 2013

Vyhlásenie výsledkov: december 2013

Súťaž je určená mladým autorom poézie do 30 rokov, bez knižne vydaného diela umeleckej literatúry. Do súťaže je možné poslať max. 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu max. 180 veršov.

Súťažné práce zasielajte poštou (v troch exemplároch) na adresu:
DOTYKY, Laurinská 2, 811 01, Bratislava, (poštou posielané zásielky neposielať doporučene), alebo e-mailom na: dotyky@stonline.sk

Obálku, alebo e-mail žiadame označiť heslom: „Cena Rudolfa Fabryho".
Ďalej súťažiaci uvedú svoje kontaktné údaje, adresu, dátumu narodenia (rodné číslo).
Texty sa autorom nevracajú.

http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/msl/aktivity/cena-fabryho