22.11.2017 10:00
Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina
Podujatie

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2017

 

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2017

X. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre deti

PropozícieVyhlasovateľ:

Žilinský samosprávny kraj

Krajské kultúrne stredisko v Žiline


Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline


Spoluorganizátor:

Mesto Žilina


Termín konania: 22. november 2017 o 10.00 h


Miesto a čas konania: Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina


Poslanie:

Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.


Podmienky súťaže (zásady účasti):

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl a literárnych krúžkov vo veku

od 8 do 13 rokov.

Jednotlivec môže poslať 1 až 3 rozprávky v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4 na každú rozprávku. Práce sa zasielajú v 4 kópiách v tlačenej forme a takisto aj v elektronickej podobe (word), víťazné práce sú publikované v zborníku.

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje o autorovi sa uvádzajú v priloženej prihláške.


Kategórie:

Súťaž je vypísaná v kategórii rozprávka nasledovne:

I. kategória: žiaci vo veku 8 - 10 rokov

II. kategória: žiaci vo veku 11 – 13 rokov


Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do

6. októbra 2017


- osobne

  • na poštovú adresu:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný val č. 20, 011 82 Žilina

- na e-mailovú adresu : vsvetkovska@vuczilina.sk
Prihlášky zaslané po 6. októbri 2017 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.


Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.


Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o umiestnení autorov rozhodne odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii (1., 2., 3. miesto), prípadne jednotlivých autorov za špeciálny atribút. Ocenení autori získajú diplom a vecnú cenu. Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktorý vydá Krajské kultúrne stredisko v Žiline.


Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 22. novembra 2017 o 10.00 h na Radnici mesta Žilina.


Finančné zabezpečenie:

Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Cestu osobným automobilom nepreplácame.
Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Viktória Svetkovská, manažérka kultúry

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

041/56 25 956

vsvetkovska@vuczilina.sk

www.krkszilina.skSúťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia