09.10.2020 23:00
Literárna súťaž

Detská rozprávková Žilina 2020

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2020
(celoslovenská literárna súťaž pre deti)

Vyhlasovateľ: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Spoluorganizátor: Mesto Žilina

Uzávierka prihlasovania: 9. október 2020
Termín konania: 30. november 2020
Miesto a čas konania: Radnica mesta Žilina o 10.00 h

Poslanie:
Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ a literárnych krúžkov vo veku
od 8 do 13 rokov.

Jednotlivec môže poslať 1 až 3 rozprávky v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4 na každú rozprávku.
Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, porota hodnotí práce anonymne a potrebné údaje o autorovi sa pre organizátora uvádzajú v priloženej prihláške.
Práce sa zasielajú spolu s podpísanou (preskenovanou alebo odfotenou) prihláškou v elektronickej podobe (word) na mailovú adresu vsvetkovska@vuczilina.sk alebo poštou. Prihláška musí byť podpísaná !!!
Víťazné práce budú publikované v zborníku.

Kategórie:
Súťaž v písaní rozprávok:
I. kategória: žiaci vo veku 8 - 10 rokov
II. kategória: žiaci vo veku 11 – 13 rokov

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do
9. októbra 2020
- osobne
alebo na poštovú adresu:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val č. 20, 011 82 Žilina
alebo na e-mailovú adresu : vsvetkovska@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 9. októbri 2020 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.
Odborná hodnotiaca porota: Odborná porota bude zostavená zo spisovateľov, literátov a literárnych kritikov, ktorých vymenuje riaditeľ KrKS v Žiline.
Hodnotenie súťaže: Po uzávierke súťaže práce anonymne hodnotí odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii (1., 2., 3. miesto), prípadne jednotlivých autorov za špeciálny atribút. Ocenení autori získajú diplom a vecnú cenu. Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktorý vydá Krajské kultúrne stredisko v Žiline a bude prístupný už na vyhodnotení súťaže v novembri.
Výsledky súťaže: Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 30. novembra 2020 o 10.00 h na Radnici mesta Žilina.
Finančné zabezpečenie: Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, ibčerstvenie, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Cestovné automobilom preplácame na základe predloženia veľkého technického preukazu a potvrdenky o nákupe PHM.

Kontakt - bližšie informácie:
Mgr. Viktória Svetkovská, manažérka kultúry
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
041/56 25 956
vsvetkovska@vuczilina.sk
www.krkszilina.sk
Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Propozície PDF
Prihláška DOC