07.09.2022 12:00
Literárna súťaž

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2022

Celoslovenská literárna súťaž pre deti

Vyhlasovateľ a organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Uzávierka prihlasovania: 12. október 2022

Termín vyhodnotenia: 2. december 2022

Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.

Podmienky súťaže (zásady účasti):

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ a literárnych krúžkov vo veku od 8 do 13 rokov.

Kategórie:

I. kategória: žiaci vo veku 8 - 10 rokov

II.kategória: žiaci vo veku 11 – 13 rokov

 

Jednotlivec môže poslať 1 až 3 rozprávky v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4 na každú rozprávku.

 

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Pri texte neuvádzajte meno, porota hodnotí práce anonymne a potrebné údaje o autorovi sa pre organizátora uvádzajú v priloženej prihláške.

Súťažné práce je potrebné poslať vytlačené v 4 kópiách spolu s podpísanou prihláškou poštou na adresu Krajského kultúrneho strediska v Žiline (Horný val 20, 01001 Žilina), zároveň je potrebné súťažné práce poslať aj elektronicky (vo worde) na mailovú adresu: v.valkova@vuczilina.sk kvôli vyhotoveniu zborníka víťazných prác.

Hodnotenie súťaže:

Odborná porota bude zostavená zo spisovateľov, literátov a literárnych kritikov, ktorých vymenuje riaditeľ KrKS v Žiline.

Po uzávierke súťaže práce anonymne hodnotí odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii (1., 2., 3. miesto), prípadne jednotlivých autorov za špeciálny atribút. Ocenení autori získajú diplom a vecnú cenu.

Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktorý vydá Krajské kultúrne stredisko v Žiline a bude

prístupný už na vyhodnotení súťaže v decembri.

Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 2. decembra 2022 o 13.00 h v Žiline. Presné

miesto konania ešte upresníme.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – propagáciu, odbornú porotu, ceny, zborník.

Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Viktória Válková, manažérka kultúry Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný val 20, 010 01 Žilina

041/56 25 956

v.valkova@vuczilina.sk

 

www.krkszilina.sk