31.07.2020 23:45
Literárna súťaž

ESEJ 2020 - literárna súťaž

ESEJ 2020
IDEÁLNE STARÉ MESTO

Vyhlasovateľom literárnej súťaže ESEJ 2020 je mestská časť Bratislava – Staré Mesto a garantom je občianske združenie Literarnyklub.sk.

Predsedom trojčlennej poroty je Tomáš Hučko, šéfredaktor kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál. Ďalšími členmi sú Viliam Nádaskay, literárny vedec a Anežka Bartlová, výtvarná kritička.

Témou súťažnej práce je život v Starom Meste a spôsob, akým môže samospráva prispieť k lepšej kvalite života obyvateľov a návštevníkov.
Ocenenia sú honorované:

1. cena – 300€
2. cena – 200€
3. cena – 100€
3 prémie po 50€

Súťaž je anonymná a celoslovenská, môže sa jej zúčastniť autor/autorka s esejou napísanou v slovenskom jazyku, limit sa nevzťahuje na vek, pohlavie ani štátnu príslušnosť. Každý účastník môže zaslať iba jednu súťažnú prácu. Maximálny rozsah eseje je 5 normostrán (max. 150 riadkov).

Súťažná práca sa zasiela v 3 identických kópiách na ktorých nie je uvedené meno (na poštovej obálke môže byť uvedená adresa odosielateľa). Meno autora/autorky,
adresu, E-mail a telefónny kontakt napíšte na samostatný hárok papiera a priložte k zásielke.

Uzávierka prijímania súťažných prác je 31. 7. 2020 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude 9. 9. 2020 o 19.00 v bratislavskom Zichyho paláci. Víťazné práce budú publikované v Staromestských novinách.
Príspevky zasielajte na adresu:

ESEJ 2020
Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1