05.03.2014
Podujatie

Esej Jána Johanidesa 2014

Esej Jána Johanidesa – 4. ročník

 Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú:

Literárne informačné centrum Bratislava, Mesto Šaľa, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja a Malokarpatská knižnica v Pezinku

 Súťaž sa vyhlasuje dňa 16. decembra 2013. Termín uzávierky: 5. marca 2014. Na súťaži sa môže zúčastniť každý stredoškolák Nitrianskeho samosprávneho kraja. Príspevky vyhodnotí porota zložená zo zástupcov Literárneho informačného centra v Bratislave a spisovateľov, nominovaných na Cenu Jána Johanidesa. Výsledky súťaže budú vyhodnotené koncom marca alebo začiatkom apríla 2014 v Šali. Súťaž Esej Jána Johanidesa sa vyhlasuje každý rok.

Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5200 znakov vrátane medzier.

Mottami na napísanie esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia.

Najlepší esejisti budú ocenení v rámci slávnostnej akadémie v Šali. Výsledky súťaže budú uverejnené v Knižnej revue, na internetových stránkach LIC, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Mesta Šaľa, Malokarpatskej knižnice v Pezinku, v regionálnych printových a elektronických médiách, ako aj školských časopisoch.

Tri myšlienky Jána Johanidesa pre esej Jána Johanidesa 2014:

1. „Spisovateľ nie je na svete preto, aby demonštroval svoje zranenia a apeloval na žľazy, ale aby poskytoval prvú pomoc, aj keď nedokonalú.“ (Ján Johanides)

2. „Láska je niečo, čo dovádza do extázy. Ak túto extázu vylúčime, vygumujeme, vzniká iba živočíšna stránka veci a vtedy ani sexuálny výkon nemá cenu.“ (Ján Johanides)  

3. „Niet márnotratného syna a niet márnotratného otca. Je len pochopenie.“ (Ján Johanides)

Súťažné práce musia byť zaslané najneskôr do 5. marca 2014 v elektronickej podobe na adresu: maria.fillova@litcentrum.sk

Každá esej musí byť označená nasledovne: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov eseje, vek a názov školy, vrátane adresy

Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný literárny priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje.