05.10.2006
Trvanie do: 07.10.2006
Hlohovec
Podujatie

EX LIBRIS HLOHOVEC

 

 

 

       Jubilejný 10. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky

                                           pre deti od 12 do 15 rokov 

 

              10th jubilee year of international art contest in creation of book plate

                                        for 12 - 15 years old children

                              HLOHOVEC  5. – 7. október 2006

S finančnou podporou / with the financial support of UNESCO

  

10 rokov „vynálezu“ EX LIBRIS HLOHOVEC

 

                    Medzinárodná súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC je jednou z tých aktivít, ktorým sa darí vyvolať záujem verejnosti. Od svojho začiatku pred desiatimi rokmi sa rozrástla na medzinárodnú udalosť, ktorú dnes dychtivo očakávajú deti i dospelí v mnohých krajinách sveta. Téma 10. ročníka, ktorá oslavuje ľudský um a tvorivosť, je veľmi vítaná a preto UNESCO s potešením podporilo súťaž aj tento rok.

           Vynálezy sú hmatateľným svedectvom tvorivosti. Niektoré dramaticky zmenili svet zavedením nových pojmov, modelov a nástrojov. Väčšina z nich  zlepšila náš spôsob života, i keď sa občas  stalo, že dosiahli opačný efekt. Medzi najvýznamnejšie objavy patria prvé nástroje, vyrobené pravekými ľuďmi z kameňa, prvé písmo, kníhtlač, písacie stroje, parné stroje, očkovanie, chladničky, lietadlá, televízia, telefóny i celosvetová sieť internetových dokumentov. Každý z týchto vynálezov radikálne zmenil ľudskú spoločnosť.

          Zdá sa, že ľudská fantázia nemá hranice. Niektoré nápady sa zdajú byť v súčasnosti neuskutočniteľné, nedosiahnuteľné, ale kto vie? Možno budú realizované v budúcnosti, keď  technika a technické podmienky dosiahnu ešte vyššiu úroveň. Predchádzajúce roky súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC ukázali, že ani predstavivosť detí nepozná hranice.  Tento ročník by nemal byť výnimkou, a preto bude zaujímavé vidieť,   ktoré vynálezy a akým spôsobom deti zobrazia. 

         Súťaž je dnes vo svojom desiatom ročníku. A ja som rada, že UNESCO plne podporuje tento vzdelávací a kultúrny projekt, pretože povzbudzuje deti k tvorivosti a zároveň pomáha rozšíriť ich chápanie rozdielnych názorov na kultúru v iných krajinách. Podporuje tento "vynález" jednej osoby, ktorý už desať  rokov pomáha budovať globálne spoločenstvo rôznych ľudí, pochádzajúcich z mnohých krajín sveta.

 

Veľa šťastia všetkým!

 

Joie Springer

Koordinátorka

UNESCO Network of Associated Libraries (UNAL

 

 

10 years of EX LIBRIS HLOHOVEC „invention“

 

            International contest EX LIBRIS HLOHOVEC is one such activity asi t encourages greater community participation. From its beginning ten years ago, contest has grown from strenght to strenght and is now an international event eagerly awaited by children and adults around the world. This year´s theme which celebrates human invention and creativity is therefore all the more welcome and UNESCO has supported the contest with a pleasure once again. 

           Inventions are the tangible evidence of creativity. Some have drastically revolutionized the world, introducing new concepts, models and tools that have transformed our way of life, usually for good but occasionally for bad. Some of the most notable inventions include the first stone tools from prehistoric societies, the first writing system, movable type printing, the steam engine, vaccination, refrigeration, aeroplanes, television, cellular telephones and the World Wide Web. All of these have radically changed human society.

           There seems to be no limit to the imagination of human beings. Some ideas are impractical and remain unachievable, but others can be realized in time after engineering and technical conditions have evolved.

           Taking this unlimited imagination when it comes to inventions into perspective, it will be interesting to see what the entries in this year's competition will depict. Previous contests have shown that the imagination of a child also knows no bounds and this year should be no exception.

           The competition is now in its tenth year.  And I am pleased, that UNESCO fully supports this educational and cultural project as it serves to encourage children to express their creativity and, at the same time, helps to widen their appreciation of the cultural viewpoints of others. UNESCO supports this “invention” of one person, which  has helped to build a global community involving different peoples across the world.

 

Good luck to all!       

 

Joie Springer

Coordinator

UNESCO Network of Associated Libraries (UNAL)

 

  

Desať rokov spoznávania krásy

    D e s a ť  rokov organizovania detskej súťaže v tvorbe exlibrisu poskytuje dostatok podkladov pre jej hodnotenie i na úvahy pre ďalšie pokračovanie. Na základe doterajších výsledkov sme presvedčení, že toto podujatie, známe už aj v zahraničí, plní našu ambíciu rozširovať poznatky o málo známej zložke grafiky, akou je  e x l i b r i s vo funkcii označovania vlastníctva kníh.

   Medzi najväčšie vynálezy človeka neodškriepiteľne patrí vynález kníhtlače a kniha, lebo najmä pomocou nej sa rodila vzdelanosť a kultúrnosť národov. Dôkazy o tom nájdeme v starých rukopisoch a knihách, uložených vo fondoch šľachtických knižníc, ale aj v zbierkach duchovenstva či vedeckého sveta. Mnohé historické knihy majú vlepené rôznym spôsobom vytvorené vlastnícke označenie, ktoré umožnilo zistiť, kade viedli cesty šírenia ľudských poznatkov, aké povolanie mal vlastník knihy, aké boli jeho záľuby a túžby. Boli to najskôr kreslené alebo maľované obrázky, ktoré sa menili rozvojom tlačiarskych a grafických techník do súčasných podôb exlibrisov. Kto mal vzťah ku knihe, dal si do nej vytvoriť aj ochranný knižný znak, aby tak vyjadril svoj osobný vzťah k svojim prameňom vzdelávania. Z tohto poučného vzťahu z minulosti vznikla aj naša myšlienka, že poznávaním tvorby exlibrisu by súčasná mladá generácia - a nielen ona, mohla nájsť cestičku ku knihám. Sme presvedčení, že naša súťaž a každoročné výstavy víťazných prác mladých autorov plnia veľkú spoločensko-výchovnú úlohu práve vďaka spoznávaniu krásy a užitočnosti knižnej značky. Doterajšou spoluprácou s knižnicami a školami sa postupne darí naše predstavy plniť. Mimoriadne cenné sú medzinárodné kontakty a priateľstvá, výmena skúseností pedagógov, ktorí sa zúčastňujú tvorivých dielní a spoločná radosť z poznávania krásy exlibrisovej tvorby.

   V súčasnosti je exlibris aj významným zberateľským artiklom. Neslúži len ako knižná značka, ale putuje do zbierok a je predmetom vzájomnej výmeny. To spôsobuje, že exlibris sa postupne stráca z povedomia verejnosti a stáva sa stredobodom pozornosti úzkej zberateľskej komunity a samotných tvorcov exlibrisu. Ak hovoríme, že kniha je dobrým priateľom človeka, lebo nás sprevádza životom ako tichý učiteľ a radca, musíme jej venovať pozornosť, akú si zasluhuje a chrániť ju knižnou značkou. V tomto presvedčení a týmto smerom chceme pokračovať v našej medzinárodnej výtvarnej súťaži a veríme, že aj ona svojim podielom významne prispeje k poznávaniu prekrásneho sveta exlibrisu.

 

                                                                          Viktor CHRENKO 

                                                                            predseda poroty

                                                                     EX LIBRIS HLOHOVEC

 

  Ďakujeme, priatelia...

 V jedno popoludnie pred desiatimi rokmi prišli za mnou pán Viktor Chrenko a pani Eva Úradníková s nápadom zorganizovať pre hlohovské základné školy súťaž v tvorbe knižnej značky.  Ako ju budeme organizovať, financovať, propagovať na Slovensku i v zahraničí sme riešili postupne /niekoľko týždňov, mesiacov, rokov…/, ale v to popoludnie vznikla  medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, ktorej prvý ročník sa konal v roku 1997.

Naším hlavným cieľom je povzbudiť deti k tvorivému tráveniu voľného času, priviesť ich späť ku knihe, k vzdelávaniu.  Myslím, že v prípade 11 388 detí, ktoré sa súťaže počas desiatich rokov jej trvania zúčastnili, sa nám to podarilo. Ďalším cieľom súťaže je dialóg medzi deťmi z rôznych štátov Európy, Ázie a Južnej Ameriky. Vďaka finančnej podpore UNESCO sa v Hlohovci stretávajú deti z krajín s odlišným sociálnym a kultúrnym dedičstvom, spoznávajú sa, vznikajú nové priateľstvá, búrajú sa bariéry. Naším želaním je, aby v nich toto posolstvo ostalo aj v dospelosti. 

O čom  hovorí 10 rokov našej súťaže?  Hovorí o tvorivosti detí, o ich nadšení, o kráse, ktorú vkladajú do malých dielok zvaných ex libris. Hovorí však aj o učiteľoch, knihovníkoch a všetkých ľuďoch, ktorým záleží na tom, aby z dnešných detí vyrástli skvelí dospelí ľudia. Hovorí aj o inštitúciách a jednotlivcoch, ktorí túto myšlienku podporujú.  Bez nich by naša súťaž nemohla byť taká úspešná a jej výsledky také pekné. Vám všetkým patrí naše poďakovanie.

Ďakujeme, priatelia.

 

Helena Pekarovičová

predsedníčka občianskeho združenia

EX LIBRIS AD PERSONAM

 

 

Informácie o 10. ročníku / 10th year summary

 

Porota / The Jury:

Predseda/Chairman: Viktor Chrenko

Blanka Votavová, Karol Felix, Eva Úradníková, Janka Michalková, Helena Pekarovičová.

 

Téma /Theme: Svetové vynálezy / World Inventions

 Počet súťažiacich / The number of participants: 1603

Počet súťažných prác / The number of entries: 1876

Súťažné práce prišli z / The entries were obtain from:

Argentina: General Villegas

Bielorusko: Brest

Česká republika: Boskovice, Milevsko

Čína: Haian, Peking/Beijing, Wenzhou

Estónsko: Kambja, Kórvekula, Tartu

Chorvátsko: Rijeka, Zagreb

India: Hyderabad

Macedónsko: Štip

Maďarsko: Tata

Poľsko: Chlopice, Krakow, Osviečim, Žary

Rusko: Lakinsk, Staryj Oskol

Slovinsko: Črnomelj, Golnik, Gorica pri Slivnici, Komenda, Ljubljana, Luče, Semič, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Vodice,  Vransko

Srbsko a Čierna hora: Báčsky Petrovec, Hložany, Kulpín, Padina, Pivnica, Selenča, Stará Pazova, Subotica

Slovensko: Banská Bystrica, Bojničky, Bratislava, Brezová pod Bradlom, Divín, Dolné Vestenice, Drahovce, Fiľakovo, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Jaslovské Bohunice, Kežmarok, Kolárovo, Levoča, Lučenec, Madunice, Martin, Michalovce, Nemšová, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Pliešovce, Považská Bystrica, Púchov, Rajecká Lesná, Rakovice, Rimavská Sobota, Senica, Skalica, Spišská Belá, Svidník, Svit, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zvolen, Želiezovce.

 

 

Cena pre pedagóga:

- Miroslav Capovčák, ZŠ a SZUŠ Okružná ul., Michalovce, Slovakia

  Za príkladné uplatňovanie grafických techník pri tvorbe ex libris a za výrazný prínos pri výchove najmladších talentovaných žiakov, budúcich súťažiacich.

- Gabriela Vávrová, ZUŠ Holíč, Slovakia

   Za originálny prístup k téme pri tvorbe ex libris a za vysokú kvalitu kolekcie súťažných prác.

 

 

10 rokov súťaže - sumár / 10 years of the contest - summary  

Témy / Theme:

1997 – Moja najmilšia rozprávka / My Loveliest Fairy-Tail

1998 – Deti a príroda / Children and Nature

1999 -  História v mojom rodnom meste / History in My Native Town

2000 -  Tradičné remeslá / Traditional Crafts

2001 -  Ex libris pre moju knižnicu / Ex libris for My Library

2002 -  Môj sen / My Dream

2003 -  Ex libris pre moju rodinu / Ex libris for My Family

2004 -  Cirkus a divadlo / Circus and Theatre

2005 -  Môj najúžasnejší zážitok / My most Amazing Experience

2006 -  Svetové vynálezy / World Inventions

Porota / The Jury:

Predseda/Chairman: Viktor Chrenko

Blanka Votavová, Karol Felix, Eva Úradníková, Janka Michalková, Helena Pekarovičová,

Mária Tomšíková, Erich Baranovič, Lýdia Haladová, Radka Mončeková.

Počet účastníkov / The number of participants: 11 388

Počet súťažných prác / The number of entries: 13 562

Počet ocenených detí / The number of awarded children: 564

Súťažné práce prišli z / The entries were obtain from:   

Argentína /Argentina: Caňada Seca, General Villegas, Pueyrredon, Sant Antonio, Santa                                              Eleodora, Santa Regina  - 6

Belgicko / Belgium: De Panne - 1

Bielorusko / Belarus: Brest, Minsk  - 2

Česká republika / The Czech Republic: Boskovice, Hranice, Milevsko, Praha - 4

Čína / China: Haian, Peking / Beijing, Shenzhen, Tianjin, Wenzhou - 5

Estónsko / Estonia: Elva, Kambja, Kórvekula, Nóo, Tartu - 5

Chorvátsko / Croatia: Čabar, Čepin, Durmanec, Koprivnica, Marina, Opatija, Osijek, Rijeka, Sesvete, Vukovar, Zadar, Zagreb, Žrnovo - 13

India / India: Ahmedabad, Hyderabad - 2

Litva / Lithuania: Panevežis, Vilnius - 2

Macedónsko / Macedonia: Skopje, Štip - 2

Maďarsko / Hungary: Tata - 1

Mexiko / Mexico: Jalapa - 1

Nemecko / Germany: Munchen - 1

Poľsko / Poland: Chlopice /Dobkowice?/, Krakow, Oswieczim, Žary - 4

Rumunsko / Romania: Tulcea - 1

Rusko / Russia: Kačkanar, Lakinsk, Novouralsk, Staryj Oskol, Vladikavkaz, Vladimir, Volgograd  - 7

Slovinsko / Slovenia: Črnomelj, Dobje pri Planini, Golnik, Jesenice, Komenda, Kranj, Lesce, Ljubljana, Luče, Maribor, Podvelka, Radovljica, Semič, Slivnica pri Celju, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Vodice, Vransko, Žalec - 19

Srbsko / Serbia: Bačsky Petrovec, Beograd, Hložany, Jánošík, Kikinda, Kulpín, Padina, Pivnica, Selenča, Stará Pazova, Subotica - 11

Sri Lanka / Sri Lanka: Giragama – Pilimathalawa - 1

Slovensko / Slovakia: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bojnice, Bojničky, Bratislava, Brezová pod Bradlom, Čadca, Červeník, Divín, Dobšiná, Dolné Vestenice, Dolné Zelenice, Drahovce, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Dvorníky, Fiľakovo, Gelnica, Handlová, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Horná Ves, Humenné, Ilava, Jaslovské Bohunice, Kežmarok, Kľačany, Kolárovo, Košice, Ladce, Leopoldov, Levice, Levoča, Liptovský Hrádok, Ľubochňa, Lučenec, Madunice, Martin, Michalovce, Nemšová, Nitra, Nová Dubnica, Nové mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Pliešovce, Poprad, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Pukanec, Rajec, Rajecká Lesná, Rakovice, Revúca, Rimavská Sobota, Senica, Sereď, Skalica, Smolník, Sobrance, Spišská Belá, Stropkov, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Štúrovo, Trakovice, Trebišov, Trenčín,  Trenčianske Teplice, Trnava, Trstená, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľké Ludince, Veľký Krtíš, Veľký Lapáš, Vráble, Vranov nad Topľou, Vrbové, Zeleneč, Zlaté Moravce, Zvolen, Želiezovce - 87

20 štátov, 175 miest z Európy, Ázie a Južnej Ameriky. / 20 states, 175 cities from Europe, Asia and South America.

Počet spolupracovníkov - učiteľov, knihovníkov, rodičov, priateľov / The number of cooperators - teachers, librarians, parents, friends: nespočítateľný / innumerable !

Hlavný organizátor do roku 2003: Mestská knižnica v Hlohovci

Hlavný organizátor od roku 2004: Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC – Od kníh k osobnostiam Hlohovca

Spoluorganizátori / Co-organizers:

Mestský úrad /Town Hall, Mestské kultúrne centrum – KNIŽNICA / Municipal Cultural Centre – LIBRARY, Vlastivedné múzeum / Homeland Museum, Základná škola na Kopernikovej ul. / Elementary School Kopernikova st., CVČ Dúha, Jednota dôchodcov na Slovensku, Klub filatelistov / Club of Philatelists Hlohovec, Mestská knižnica / Municipal Library  Želiezovce, Miestna knižnica / Local Library Bratislava – Petržalka, Zemplínska knižnica / Zemplínska Library Gorazda Zvonického Michlovce, Novohradská knižnica /Novohradská Library Lučenec.

Veľvyslanectvá  Slovenskej republiky v Slovinsku, Chorvátsku a v Belgicku / Slovak Embassies in Slovenia, Croatia and Belgium.

Školská knižnica základnej školy / School Library of Elementary School Ob Dravinji  Slovenske Konjice, Slovenia,   Knižnica /Library Medveščak  Zagreb, Croatia,  Mestská knižnica / Municipal Library Tartu, Estonia, Národné komisie pre /National commissions for UNESCO  Slovenia, Croatia,  Detská umelecká galéria /Children´s Art Gallery Celje, Slovenia.

A mnoho ďalších / And many others.

 

Sponzori / Sponsors:

UNESCO, Johannes Gerstäcker Verlag GmbH  Nemecko / Germany,  honorárny konzul SR v Chicagu / Honorary consul of Slovak republic in Chicago Thomas Klimek Ward, Slovenská komisia pre UNESCO / Slovak Commission for UNESCO, Ministerstvo kultúry SR / Ministry of Culture of the Slovak Republic, Ministerstvo školstva SR / Ministry of Education of  the Slovak Republic, Trnavský samosprávny kraj / The Selfgoverning region of Trnava, Mestský úrad /Town Hall of Hlohovec, Vydavateľstvo / Publishing House SOFA, Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA / International House of Art for Children BIBIANA, Literárne informačné centrum / Centre for Information on Literature, www.markiza.sk, Mestská knižnica Želiezovce, Československá obchodná banka, Ľudová banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VUB banka, SHS prepress Bratislava, Johnson and Johnson, Bekaert, a.s., Zentiva, a.s., Limosa, s.r.o., Ignis, s.r.o., Ambrozia, s.r.o., Amos, s.r.o., CWS, s.r.o., Food Farm, s.r.o., Agrofinal, s.r.o., Acom Drgoň, MIDO Music Production agency, Geodetická odborná kancelária – Ing. Lošonský, Pavol Tutura – Restaurants Jašter and Hotel Jeleň, Vydavateľstvo / Publishing House J. Urminský jr., Copy Effect T. Dolník, poľnohospodárske družstvá / Cooperative farms in Hlohovec and v Siladice, Richard Soják, poisťovňa /insurance company Kooperatíva, a.s., Alena Gogová, Miro Hrnčár – Keramika / Ceramics Koplotovce.

 

www.elap-hlohovec.sk

e-mail: info@elap-hlohovec.sk

 

Sponzori 10. ročníka / 10th year Sponsors:

UNESCO, honorárny konzul SR v Chicagu / Honorary consul of Slovak republic in Chicago Thomas Klimek Ward, Slovenská komisia pre UNESCO / Slovak Commission for UNESCO, Ministerstvo kultúry SR / Ministry of Culture of the Slovak Republic,  Trnavský samosprávny kraj / The Selfgoverning region of Trnava, Mestský úrad /Town Hall of Hlohovec, Primátor Mayor of Hlohovec PhDr. Ján Dlhopolček, Vydavateľstvo / Publishing House SOFA, Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA / International House of Art for Children BIBIANA, Literárne informačné centrum / Centre for Information on Literature,   Mestská knižnica Želiezovce,   Ľudová banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka,  Bekaert, a.s., Zentiva, a.s , Amos, s.r.o., CWS, s.r.o., Food Farm, s.r.o., Agrofinal, s.r.o., poľnohospodárske družstvá / Cooperative farms in Hlohovec and v Siladice, Acom Drgoň, MIDO Music Production agency,   Roman Liščák, Tomáš Kmeť – Štúdio Exponent, Black Print, s.r.o.