31.05.2018
Trvanie do: 31.05.2018
Podujatie

Ihnátove Hanušovce 2018

Neanonymná literárna súťaž v žánri poézie, prózy a publicistiky pre autorov nad 10 rokov.

Súťaž je tematicky neobmedzená, súťaží sa v troch vekových kategóriách: I.  žiaci základných škôl, II. študenti stredných škôl a III. dospelí.

Vyhlasovatelia súťaže: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, MsKS mesta Hanušovce nad Topľou, Hanušovský literárny klub HALIKLUB

Uzávierka súťaže: 31. mája 2018

Slávnostné vyhlásenie výsledkov: september 2018 v Malom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Oceneným bude zaslaná pozvánka.

Roku 2018 sa koná 8. ročník súťaže.

Mesto Hanušovce nad Topľou

MsKS mesta Hanušovce nad Topľou

Hanušovský literárny klub HALIKLUB

vyhlasujú VIII. ročník literárnej autorskej súťaže


IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2018

Podmienky súťaže

Účastník musí mať najmenej 10 rokov, horná veková hranica je neobmedzená. Prijaté budú len vlastné práce písané po slovensky, doposiaľ nepublikované. Počet prihlásených prác:

Od jedného autora minimálne 2 a maximálne 5 prác písaných strojom / počítačom na formáte A4 (max. 20 strán).

Práce vytlačené v 3 kópiách na obálke označené IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2018 poslať poštou najneskôr do 31. mája 2018 na adresu:

Mestské kultúrne stredisko

mesta Hanušovce nad Topľou

Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

Kontakt pre informácie:  Mgr. Agáta Krupová – 0902 970 853          

V záhlaví každého súťažného textu musí byť uvedené:

  • meno a priezvisko autora;
  • dátum narodenia;
  • presná adresa bydliska vrátane PSČ, telefón, e- mail;
  • u žiakov a študentov uviesť ročník a presnú adresu školy.

Súťažné žánre
     POÉZIA – tematicky voľné.
     PRÓZA – tematicky voľné.
     PUBLICISTIKA – téma: Hanušovce nad Topľou – ako ich poznáme? (Ľubovoľný publicistický žáner.)

Súťažné kategórie

Súťaží sa v troch vekových kategóriách:
     I. žiaci základných škôl
     II. študenti stredných škôl
     III. dospelí

Uzávierka súťažných príspevkov je 31. mája 2018.

Vyhodnotenie súťaže

Práce v literárnej súťaži posúdi odborná porota v zložení PhDr. Peter Karpinský, PhD. (spisovateľ a jazykovedec)  a PaedDr. Eva Kollárová (pedagogička, poetka, autorka piesňových textov a vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu). Porota určí 1., 2., 3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii a Hlavnú cenu Jána Ihnáta. Víťazom budú udelené diplomy a Zborník víťazných prác IH 2018; laureát Hlavnej ceny Jána Ihnáta bude odmenený finančnou cenou a zborníkom.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci september 2018 v Malom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Oceneným bude zaslaná pozvánka.

Výsledky súťaže Ihnátove Hanušovce 2018 budú zverejnené na webovej stránke www.hanusovce.sk (WEBnoviny) a www.mskskastielhnt.sk .

Súťažné práce nevraciame.