31.05.2020 23:45
Literárna súťaž

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2020

Mesto Hanušovce nad Topľou, MsKS mesta Hanušovce nad Topľou, Hanušovský literárny klub HALIKLUB vyhlasujú IX. ročník literárnej autorskej súťaže

 

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2020

 

Podmienky súťaže

Účastník musí mať najmenej 10 rokov, horná veková hranica je neobmedzená. Prijaté budú len vlastné práce písané po slovensky, doposiaľ nepublikované.

 

Počet prihlásených prác

Od jedného autora minimálne 2 a maximálne 5 básní písaných strojom alebo počítačom (formát A4).

Próza a publicistika najviac 10 normostrán.

 

Práce vytlačené v 3 kópiách na obálke označené IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2020 poslať poštou najneskôr do 31. mája 2020 na adresu:

MsKS mesta Hanušovce nad Topľou

Mgr. Agáta Krupová

Mierová 333/3

094 31 Hanušovce nad Topľou

    
Kontakt pre informácie:

Mgr. Agáta Krupová – 0902 970 853          
 

Pri všetkých súťažných prácach je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko autora;

  • dátum narodenia;

  • presnú adresu bydliska vrátane PSČ, telefón, e- mail;

  • u žiakov a študentov uviesť ročník a presnú adresu školy.
     

Súťažné žánre
     POÉZIA – tematicky voľné
     PRÓZA – tematicky voľné
     PUBLICISTIKA – téma: Život okolo mňa/nás (ľubovoľný publicistický žáner – reportáž, kritika, interview, fejtón ...)

Súťažné kategórie

Súťaží sa v troch vekových kategóriách:
     I. žiaci základných škôl
     II. študenti stredných škôl
     III. dospelí

 

Uzávierka súťažných príspevkov je 31. mája 2020.

Vyhodnotenie súťaže

Práce v literárnej súťaži posúdi odborná porota v zložení PhDr. Peter Karpinský, PhD. (spisovateľ a jazykovedec) a PaedDr. Eva Kollárová (pedagogička, poetka, autorka piesňových textov). Porota určí 1., 2., 3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii a Hlavnú cenu Jána Ihnáta. Víťazom budú udelené diplomy a Zborník víťazných prác IH 2020; laureát Hlavnej ceny Jána Ihnáta bude odmenený finančnou cenou a zborníkom.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci september 2020. Oceneným bude zaslaná pozvánka.

Výsledky súťaže Ihnátove Hanušovce 2020 budú zverejnené na webovej stránke www.hanusovce.sk (WEBNOVINY).

Poznámka: Zaslaním súťažných prác nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súťažné práce nevraciame.