31.10.2013
Podujatie

Jašíkove Kysuce

JAŠÍKOVE KYSUCE

Literárna súťaž mladých autorov prózy (do 35 rokov), ktorí dosiaľ knižne nepublikovali.

Vyhlasovatelia: Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond SR, Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, Kysucká kultúrna nadácia.

Roku 2013 sa koná 45. ročník súťaže Jašíkove Kysuce.

Uzávierka súťaže: 31. októbra 2013

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webových stránkach www.jasikovekysuce.sk  v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude nielen odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií slovenských spisovateľov, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie, ale svojimi názormi na tú - ktorú prózu môžu súťaž obohatiť aj čitatelia týchto webových stránok. Tie môžu taktiež posielať e-mailovou poštou alebo ako listovú zásielku na adresu knižnice. Príspevky nezasielame späť ani na vyžiadanie. Súťaž bude uzatvorená 31. októbra 2013. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, budú zaradené do nasledujúceho ročníka súťaže.

Môžu sa do nej zapojiť autori do 35 rokov svojimi krátkymi prózami. Zašlú ich elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk. Súťažné príspevky  je potrebné dodávať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.), Open Office, resp. v PDF formáte, ktorý je vygenerovaný bez prevedenia fontu na krivky. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom sa nepovažujú za relevantný textový podklad.

   Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve samostatné poviedky, ktorých textový rozsah nepresiahne 10 strán normalizovaného formátu A4.

V prípade, že súťažiaci nemajú možnosť komunikovať cez internet, môžu svoje práce zaslať na adresu:

Kysucká knižnica v Čadci,

ul. 17. novembra 1258

022 01 Čadca, so značkou "Jašíkove Kysuce".

V tomto prípade zašlite text vytlačený na papieri, ale aj na elektr. nosiči /CD. Súťažné texty musia byť označené menom a priezviskom autora, súťažiaci musí uviesť svoj vek a kontaktné údaje (adresu bydliska; číslo telefónu alebo mobilu; ak text zasiela z cudzej e-mailovej adresy, uvedie tento fakt).

Uvítame stručný životopis, prípadne aj autocharakteristiku a fotografiu - uvedené údaje budú zverejnené. Tým, že ich súťažiaci zašle spolu so súťažnými prácami, dáva organizátorom povolenie zverejniť ich na webových stránkach, prípadne v zborníku vybraných prác. Ak si autor želá, môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom.

www.jasikovekysuce.sk