15.09.2013
Podujatie

Jurinova jeseň

JURINOVA JESEŇ

Neanonymná celoslovenská literárna súťaž v duchovnej tvorby v kategóriách - poézia a próza v slovenskom jazyku pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali.

Vyhlasovatelia: Žilinský samosprávny kraj Kysucká knižnica v Čadci ,Obec Klokočov, Kysucké Nové Mesto

V roku 2013 sa koná 9. ročník Jurinovej jesene

Uzávierka súťaže: 15. septembra 2013

Vyhodnotenie súťaže: október 2013

Podmienky súťaže :

1. Na súťaži sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované.


2. Súťažné práce v kategóriách - poézia a próza sú duchovne zamerané a napísané v slovenskom jazyku.


3. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických resp. prozaických útvarov  v maximálnom rozsahu 20 normostránok.


4. Súťažiaci zasiela svoje práce so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať meno a priezvisko súťažiaceho, kontaktné údaje (adresu, číslo tel. príp. mobil, e-mail) a vek autora. Súťažiaci môže uviesť aj svoju účasť v iných súťažiach.  Ak zasiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste. Pri názve každej súťažnej práce uvádza svoje meno a priezvisko.


5. Súťažné práce je potrebné zaslať na e-mail: jurin@kniznica-cadca.sk , vo formáte textových editorov doc, docx, odt, rtf.


6. Uzávierka súťaže je 15. septembra v danom roku. K zaslaným súťažným textom sa budú vyjadrovať známi slovenskí spisovatelia a literárni teoretici, ktorí navrhnú autorov na ocenenia (1. - 3. miesto kategória poézia, 1. - 3. miesto v kategória próza) a na uverejnenie v zborníku najlepších súťažných prác.


7. Vyhodnotenie  sa uskutoční v mesiaci október v danom roku. Na vyhodnotenie budú pozvaní súťažiaci podľa návrhu odbornej poroty.

8. Organizátori nevracajú späť súťažné texty a nebudú sa ani jednotlivo vyjadrovať k zaslaným súťažným prácam. To sa netýka na záverečné vyhodnotenie pozvaných vybraných autorov.


http://www.kniznica-cadca.sk/JURIN/index.html