10.07.2006
Trvanie do: 31.10.2006
Čadca
Podujatie

Jurinova Jeseň

Celoslovenská literárna súťaž Jurinova jeseň v duchovne zameranej tvorbe v oblasti poézie a prózy je vypísaná pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Práce musia byť napísané v slovenskom jazyku. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac päť poetických, resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 20 normovaných strán A4 v troch kópiách. K prácam treba priložiť sprievodný list s menom a priezviskom autora, kontaktnými údajmi (adresa, číslo telefónu, resp. mobilu, mailová adresa); tiež treba uviesť vek autora. Ak súťažiaci posiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste, a pri názve každej súťažnej práce uvedie svoje meno a priezvisko.

Súťaží sa v kategóriách:

- o Hlavnú cenu Pavla Hrtusa Jurinu za najlepšiu duchovnú poéziu - udeľuje starosta obce Klokočov

- o Hlavnú cenu Pavla Hrtusa Jurinu za najlepšiu duchovnú prózu - udeľuje starosta obce Klokočov

- poézia - Druhá cena Pavla Hrtusa Jurinu za duchovnú poéziu - udeľuje Kysucká knižnica v Čadci

- próza - Druhá cena Pavla Hrtusa Jurinu za duchovnú poéziu - udeľuje Kysucká knižnica v Čadci

- poézia - Tredia cena Pavla Hrtusa Jurinu za duchovnú poéziu - udeľuje Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Čadci

- próza - Tredia cena Pavla Hrtusa Jurinu za duchovnú poéziu - udeľuje Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Čadci

Súžané práce zasielajte na adresu:

Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca.

Obálku označte JURINOVA JESEŇ.

Práce môžete zaslať aj elektronicky: kysucka@kniznica-cadca.sk.

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2006.

Vyhodnotenie súťaže bude v októbri 2006.