30.04.2018
Trvanie do: 30.04.2018
Podujatie

Krídla Ivana Laučíka 2018

Literárna súťaž Krídla Ivana Laučíka

Žilinský samosprávny kraj
Liptovská knižnica G.F.-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
a Mesto Liptovský Mikuláš v y h l a s u j ú 36. ročník
literárnej súťaže začínajúcich autorov
alebo Krídla Ivana Laučíka


• Súťaží sa v kategóriách poézia, próza. Počet cien a čestných uznaní určí porota.

• Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované.

• V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3-10 básní a 1-3 kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz.

• Súťažné príspevky v 5 exemplároch doručte (poštou a zároveň aj e-mailom) na adresu knižnice najneskôr do 30. apríla 2018. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek, presnú adresu, e-mail a číslo telefónu. Účastník súťaže musí mať najmenej 15 rokov, horná hranica veku nie je obmedzená. Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.

• Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Zverejní výsledky súťaže a ocenených autorov.

• Súťažné príspevky sa nevracajú. Ich zaslanie do súťaže sa považuje za súhlas so zverejnením. Knižnica bude publikovať ukážky najlepších prác v almanachu Výhonky, prípadne v iných dokumentoch.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na Liptovskú knižnicu v Liptovskom Mikuláši.

Viac informácií: Liptovská knižnica G.F.-Belopotockého,  Štúrova č. 56, 031 80 Liptovský Mikuláš č.t. 044/5526216,e-mail: kridla.i.laucika@gmail.com  

http://kniznicagfb.sk/informacie/index.php…