31.01.2018
Trvanie do: 31.01.2018
Podujatie

Kukučínova literárna Revúca

 

Kukučínova literárna Revúca

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej
v spolupráci s Maticou slovenskou
v záujme vyhľadávania najmladších literárnych talentov vyhlasuje
14. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA

Podmienky: 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 8. a 9. ročníkov ZŠ

  Súťažné práce v troch exemplároch s maximálnym rozsahom troch na počítači písaných strán bude hodnotiť odborná porota v troch kategóriách:
                                  poézia
                                                          próza
                                                                                 publicistika

  • Téma prác je voľná.
  • Jeden autor posiela maximálne dve práce.
  • Na každý exemplár práce je potrebné uviesť meno, priezvisko, triedu, školu s adresou a dátum narodenia autora. Obálku označte symbolom KLR 2018.
  • Uzávierka súťaže bude 31. januára 2018.
  • Výhercom budú ceny poslané poštou.
  • Presný termín vyhodnotenia súťaže bude zverejnený na stránke školy.
  • Výsledky súťaže budú zverejnené aj na internetovej a FB stránke školy.
  • Riaditeľstvo PSLG v Revúcej zohľadní výsledky súťaže pri prijímacom konaní na PSLG.

Propozície pre písanie prác v kategórii publicistika:

Žiaci základných škôl by mohli zvládnuť fejtón a rozhovor (samozrejme, že nevylučujeme aj iné žánre).

Fejtón – spracovanie skutočnej alebo vymyslenej aktuálnej udalosti, faktu, javu.
Tvorivý postup – využiť humor, zveličenie, satiru (fejtón býva písaný v ľahkom tóne).
Rozsah – 1-2 strany

Rozhovor so zaujímavou osobnosťou (môže byť aj fiktívny).
Odporúčame, aby príspevok obsahoval rámcujúci úvod s predstavením osoby a témy, v samotnom rozhovore by mali byť 3-4 otázky a odpovede na ne.
Rozsah – 1-2 strany

Kvôli lepšej orientácii v našich požiadavkach si môžete pozrieť hodnotenia prác z minulého ročníka KLR, ktoré sa nachádza na stránke PSLG.

Výsledky a hodnotenia 2017
Výsledky a hodnotenia 2016

Súťažné práce posielajte na adresu:
Prvé slovenské literárne gymnázium
Železničná 260
050 01 Revúca
Číslo tel.: 058/4426401 e-mail: pslgrevuca@ferdonet.sk
www stránka: www.pslgrevuca.eu