31.03.2006
Trvanie do: 31.05.2006
Bratislava
Podujatie

Letovisko 2006

Časopis LET – mesačník literárnych pohľadov na tvorbu mladých talentovaných autorov vyhlasuje nultý ročník Letovisko 2006.

Súťaž v pôvodnej tvorbe mladých autorov vo veku do 33 rokov v troch kategóriách:

poézia, próza a literárnovedná práca.

Súťažiaci môžu do súťaže poslať:

a/ max. 5 básnických textov v súhrnnom rozsahu max. 100 veršov v kategórii poézia

b/ max. 3 prozaické útvary v súhrnnom rozsahu max. 10 normostrán v kategórii próza

c/ max. 1 literárnovednú prácu (esej) v súhrnnom rozsahu max. 5 normostrán v kategórii literárnovedná práca.

Súťažné práce je nutné poslať v elektronickej podobe na redakčnú adresu časopisu LET s uvedením kontaktných údajov a dátumu narodenia, resp. rodného čísla a v predmete e-mailu uviesť heslo „Letovisko“ so zodpovedajúcou súťažnou kategóriou.

Uzávierka prijímania súťažných príspevkov je 31. mája 2006.

Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční v júli 2006.

   

Kontakt:

redakcia@nextra.sk, let@aoss.sk

LET

Laurinská 2

815 08 Bratislava