15.09.2020 23:15
Literárna súťaž

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020

Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica Senica, Mesto Senica, Literárne informačníé centrum a Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava vyhlasujú
XXXIV. ročník celoslovenskej autorskej súťaže LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2020

 

PROPOZÍCIE

PODMIENMIENKY SÚŤAŽE
- Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. Práca, ktorá bude zaslaná ako súťažný príspevok a bola už knižne publikovaná samostatne alebo ako súčasť elektronického či tlačeného zborníka v inej súťaži, nebude porotou akceptovaná.
- Súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod. Téma je voľná.
- Súťaž je anonymná, na žiadnej strane súťažného príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky. Porota bude posudzovať príspevky anonymne bez vedomosti o ich autorovi.
- Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v slovenskom jazyku, v rozsahu spolu maximálne 20 strán pri dodržaní požadovanej úpravy dokumentu: Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
- Každý autor zašle svoje súťažné príspevky poštou v dvoch exemplároch a súčasne priloží elektronickú verziu príspevkov vo formáte .doc alebo .docx k elektronickej prihláške.
- Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.
- Uzávierka súťaže je 15. septembra 2020.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
I. kategória
žiaci 5. až 9. roč. ZŠ a žiaci prímy až kvarty 8-ročných gymnázií
II. kategória
študenti stredných škôl
III. kategória
študenti vysokých škôl a ostatní dospelí
O zaradení súťažiaceho do príslušnej kategórie rozhoduje jeho status v deň odoslania prihlášky do súťaže.

PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE
Pre prihlásenie do súťaže je potrebné:
1. Vyplniť elektronickú prihlášku na webe www.zahorskakniznica.eu, v hlavnom menu
vľavo odkaz Literárna Senica Ladislava Novomeského. (http://zahorskakniznica.eu/index.php/literarna-senica/44-literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2020
2. Do elektronickej prihlášky priložiť 1 súbor so všetkými súťažnými príspevkami. Pre
uľahčenie identifikácie by mal názov súboru obsahovať meno a priezvisko autora.
3. Vypísanú prihlášku odoslať elektronicky a následne ju fyzicky vytlačiť a podpísať.
4. Vytlačiť, vypísať a podpísať Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18
rokov, podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný
zástupca.
5. Vytlačiť súťažné príspevky pri dodržaní požadovanej úpravy uvedenej v Podmienkach
súťaže, a to v dvoch exemplároch bez označenia autora.
DO OBÁLKY VLOŽIŤ:
- vytlačenú a podpísanú prihlášku, ktorá už bola odoslaná aj elektronicky,
- vypísaný a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov,
- vytlačené súťažné príspevky v 2 exemplároch.

Obálku s požadovanými dokumentami poslať do 15. septembra 2020 na adresu:
Záhorská knižnica
Vajanského 28
905 01 Senica

Kontakt pre poskytovanie informácií: metodika@zahorskakniznica.eu, tel. 034/ 651 2604,
034/ 654 3782.

 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
- Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo: pri nedodržaní
podmienok súťaže niektoré práce do súťaže nezaradiť alebo neudeliť niektorú z cien.
- Ocenených autorov bude organizátor kontaktovať. Výsledky budú zverejnené na
www.zahorskakniznica.eu a www.infolib.sk.
- Porotou odporúčané literárne práce budú publikované v zborníku, ktorý vydajú
organizátori súťaže, a ten bude využívaný v rámci činností vyhlasovateľa. Publikovanie
súťažných prác nebude honorované (súťažné práce nebudú použité v rozpore s
autorským zákonom).
- Súťažné príspevky sa nevracajú.
Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.