15.03.2014
Podujatie

Literárna súťaž o pôvodnú poviedku pre deti 2014

Logo sútaže

10. ročník

Štatút literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti

Vydavateľstvo Perfekt v spolupráci s detskými časopismi FIFÍK a FUNNY ENGLISH, detským občianskym združením Korytnačky a s podporou Domu umenia pre deti BIBIANA a MK SR vypisujú jubilejný 10. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom. Mediálny partner: Knižná revue

Neanonymná súťaž je určená slovenským autorom nad 18 rokov, ktorí môžu posielať dosiaľ nepublikované poviedky od 10. 1. 2014 do 15. 3. 2014. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť dve poviedky, každú v rozsahu maximálne 5 rukopisných normostrán (30 riadkov po 60 úderov).

Súťaž vzhľadom na adresáta predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo literárneho diela určené deťom, ich rodičom a pedagógom. Porota zvlášť ocení humorný prístup k spracovaniu témy.

Poviedky posielajte na adresu Vydavateľstvo Perfekt, a. s., Karpatská 7, 811 05 Bratislava v dvoch vytlačených exemplároch a v elektronickej verzii v programe Word alebo OpenOffice na adresu sekretariat@perfekt.sk. K poviedkam pripojte meno a kontaktné údaje autora, telefónne číslo, číslo účtu a mejlovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.

Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže po vyhodnotení na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk a v periodikách Fifík a Knižná revue do 30. 12. 2014. Ocenené a vybrané práce vyjdú v poviedkovej antológii v printovej aj elektronickej podobe. Názov antológie sa odvíja od víťaznej poviedky. Poviedky uverejnia aj Knižná revue a časopis Fifík. Diela v knihe budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt vo výške 100 € za jeden autorský hárok.

Poviedka, ktorá získa ocenenie Cena dieťaťa 2014, bude honorovaná sumou 150 €.

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o pôvodnú detskú poviedku, rozvinúť tento literárny žáner, inšpirovať autorov k tvorbe, podporiť začínajúcich autorov, ale aj predstaviť známych spisovateľov, ktorí sú hosťami antológie a s láskavým úsmevom literárne spracovať pálčivé témy týkajúce sa sveta detí. 

Hodnotenie a výber dvadsiatich poviedok zrealizuje porota zložená z literárnych redaktorov, spisovateľov, učiteľov. Hlavným odborným garantom súťaže je Peter Karpinský a vybraní študenti slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Päť detských čitateľských kolektívov vyberie poviedku, ktorá získa Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa 2014.

Garant 10. ročníka literárnej súťaže odporúča tieto námety, nepovinné témy, ktoré pripravil kolektív psychológov, pedagógov, literátov a detí:

  Voľná téma

  Dozvedel som sa, 
    že som adoptovaný

  Detská láska

  Klonovanie

  Musím žiť s postihnutím

  Závislosť na počítačoch

  Nemám to, čo ostatní

  Krúžky ma nebavia

  Utiekol som z domu

  Droga

  Šikana

  Môjho brata / sestru 
    majú rodičia radšej

 

  Závisláci

 Smejú sa mi

 Sklamal som sa v rodičoch

 Rómovia medzi nami

 Ja to dokážem

 Súrodenecký život

 Nechcem byť chudobný

 Rodičom na mne nezáleží

 Môj koníček

 Pošta, list, pohľadnica
   môjho života

 Pani učiteľka na mne sedí

 Som úplné drevo

Vydavateľstvo PERFEKT

Okrem víťaznej Ceny dieťaťa 2014 získajú autori aj cenu časopisu Fifík, OZ Korytnačky, Knižnej revue, vydavateľstva Perfekt, Domu umenia pre deti BIBIANA, BIB, MŠVVaŠ SR a MK SR.

 

Víťazné poviedky boli každý rok uverejnené v antológii, ktorá vyšla v edícii Fifíkova knižnica:

Jana Bodnárová s poviedkou Psy, Poletíme za dúhou I., rok 2005 – 1. ročník
Gabriela Majtaníková s poviedkou Imidž je nanič, Poletíme za dúhou II., rok 2006 – 2. ročník

Od roku 2007 antológia nesie názov víťaznej poviedky:

Vladimír Hanuliak: Anjelik vo vysokej tráve, rok 2007 – 3.ročník
Gabriela Futová: Trapoška, rok 2008 – 4. ročník
Maroš Andrejčík: Izba snov, rok 2009 – 5. ročník
Peter Gibey: Všetky pekné baby sú blondínky, rok 2010 – 6. ročník
Peter Karpinský: Adela, neopováž sa!, rok 2011 – 7. ročník
Katarína Švecová: Ako si vychovať brata, rok 2012 – 8. ročník
Viera Babaríková: Skejťácke tenisky, rok 2013 – 9. ročník