30.06.2020
Kežmarok
Literárna súťaž

Literárny Kežmarok 2020

ZMENA PROPOZÍCIÍ SÚŤAŽE:

 

Celoslovenská literárna súťaž žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

 • I. kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza
 • II. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza
 • III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

LITERÁRNY KEŽMAROK 2020

MESTO KEŽMAROK

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA v MARTINE

vyhlasujú v rámci 55. ročníka Literárneho Kežmarku

LITERÁRNU SÚŤAŽ

žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike

a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

 1. kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza
 2. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza
 3. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťažiaci môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary spolu v rozsahu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier, typ písma Calibri, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku – próza, vľavo alebo na stred – poézia), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Každú prácu označte samostatným úvodným listom, na ktorý uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Práce je potrebné zaslať v 4 exemplároch a tiež elektronicky. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce sú hodnotené porotou anonymne. Práce nevraciame.

ADRESA NA ZASIELANIE PRÁC

Mestská knižnica, Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok

Tel. kontakt: 052/452 25 45, 0940 604 114

e-mail pre elektronické zasielanie prác: LK@mskskezmarok.sk

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 30.júna 2020

Víťazi sú pozvaní na trojdňový pobyt do Kežmarku, kde sú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa na bohatom sprievodnom programe, besedách s porotou a dielňach tvorivého písania. 55. ročník LK bude venovaný 150. výročiu ukončenia lyceálnych štúdií PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA.

Tvorivé dielne na 55. Literárnom Kežmarku (18. 6. 2020)

V rámci okrúhleho výročia Literárneho Kežmarku sme pripravili novinku – tvorivé dielne vedené piatimi hosťami podujatia, bývalými účastníkmi a víťazmi LK, dnes známymi a úspešnými prozaikmi, poetmi, dramatikmi atď. Hostia pripravia a budú viesť tvorivé dielne na rôzne témy, spojené s ich tvorbou.

Do týchto tvorivých dielní sa budú môcť zapojiť ocenení autori na LK 2020 (bez poplatku), ale aj tí, ktorí sa do 55. ročníka súťaže prihlásia odoslaním svojich prác podľa vypísaných podmienok a prejavia záujem o niektorú z tvorivých dielní (za symbolický poplatok). Konkrétne témy tvorivých dielní zverejníme neskôr, ich znenie, ďalšie podrobnosti a organizačné pokyny rozošleme do škôl, ktorých žiaci a študenti sa so svojimi prácami prihlásia do súťaže LK 2020.

Hostia a autori tvorivých dielní:

Mária Ferenčuhová

 • poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička

Daniel Hevier

 • básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež

Monika Kompaníková

 • spisovateľka, výtvarníčka, autorka literatúry pre deti a mládež

Silvester Lavrík

 • prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár

Jakub Nvota

 • dramatik, textár a režisér