30.09.2018
Podujatie

Literárny Lučenec 2018

Literárny Lučenec je celoštátna literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: I. kategória: 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií, II. kategória: stredné školy, III. kategória: dospelí.

Vyhlasovatelia súťaže: Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica, Mesto Lučenec

Uzávierka súťaže: 30. septembra 2018

Vyhlásenie výsledkov:21. novembra 2018

Propozície  XII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec 2018

Uzávierka zasielania súťažných príspevkov: 30. septembra 2018

Termín vyhlásenia víťazov : 21. 11. 2018  Historická budova RADNICE, Dr. Herza 240/1 Lučenec

Poslanie a cieľ súťaže

Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej (Slovensko) súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.

Toto podujatie je venované spomienke významnej slovenskej spisovateľke Božene  Slančíkovej -Timrave (1867-1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

Vekové kategórie súťaže

I.    Kategória: 5. - 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií

II.  Kategória: stredné školy

III.Kategória: dospelí

2.    Literárne žánre

·         Poézia

·         Próza

3.    Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t. j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené,  nesmú byť prevzaté a kopírované z akýchkoľvek zdrojov

4.    Práce žiadame zasielať v 3 papierových kópiách, ako aj e-mail poštou s uvedením:

·         názov práce, meno autora, bydlisko - adresa, kontaktné číslo/email adresa

·         u žiakov základných a stredných škôl: názov práce, meno autora, adresa školy, ročník/vek autora, meno príslušného pedagóga, kontaktný údaj školy a autora (viď príloha 1. – návratka)

5.    Maximálny rozsah prác

·         Poézia:      3 - 5 básní

·         Próza:       1 – 2 práce, maximálne 5 strán formátu A4

6.    Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie

7.    Súťažné práce hodnotí odborná porota

8.    Cestovné výdavky sú hradené oceneným súťažiacim vo všetkých kategóriách súťaže. Cestovné výdavky sú hradené jednej sprevádzajúcej osobe (účastníka súťaže do veku 18 rokov)

Kategória:       5. - 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií

Kategória:       stredné školy

Cestovné náklady pre ocenených účastníkov resp. ich sprievodu budú preplatené na základe predložených platných cestovných lístkov verejnej hromadnej dopravy, resp. preplatenie nákladov na prepravu prostredníctvom osobného dopravného prostriedku vo výške spotreby PHM uvedenom v technickom preukaze.

9.    Termín zaslania prác je do 30.09.2018 na kontakt:

Mgr. Monika Šatarová

Novohradská knižnica

Adresa:          J. Kármána 2

984 01 Lučenec

            Tel.:                +421 47/4326369, 4511932

            Mail:               literarny.lucenec@nklc.sk

10.  Víťazi jednotlivých kategórií budú včas upovedomení o výsledkoch a následne dostanú pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže

Príloha k propozíciám celoslovenskej literárnej súťaži, Literárny Lučenec 2018: 1.

 Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby Novohradskej knižnice za účelom vyhodnotenia súťažných prác

 

 

 

 

 

 

 

 

 Príloha 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby Novohradskej knižnice za účelom vyhodnotenia súťažných prác

 

V súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a GDPR týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby ................................................................................ (meno a priezvisko autora literárnej práce)

za účelom vyhodnotenia celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Literárny Lučenec 2018 pre potreby Novohradskej knižnice, Lučenec, a to nasledovnom rozsahu:

1.    s uverejnením osobných údajov v prípade ocenenia mojich literárnych prác v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa školy, navštevovaný ročník a e-mailová adresa

     na webovej stránke knižnice

     na Facebooku knižnice

     v zborníku ocenených prác (v tlačenej a elektronickej forme)

     v mestských a regionálnych médiách        

  (Pozn. Súhlas označte X, príp. podčiarknite text)

                                         

2.    so zverejnením fotodokumentácie mojej osoby v prípade ocenenia v rámci súťaže

     na webovej stránke knižnice

     na Facebooku knižnice

     v zborníku ocenených prác (v tlačenej a elektronickej forme)

     v mestských a regionálnych médiách        

.................................................                                 ...................................................................

                        Dátum                                                            Podpis dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov v bode 1. a 2. za maloletých a mladistvých do

16 rokov potvrdzuje svojim podpisom jeho zákonný zástupca:

Meno a priezvisko: ................................................................................................

Adresa trvalého bydliska: ......................................................................................

Kontakt: telef. číslo .......................................  e-mail: ...........................................

.................................................                                 ...................................................................

            Dátum                                                           Podpis zákonného zástupcu

 

Prílohu č. 1 zašlite spolu so súťažnými prácami na adresy uvedené v propozíciách