28.04.2022 12:00
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova ulica č. 1 v Trnave
Literárna súťaž
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Literárny salón TRNAVA 2022

Literárny salón 2022
Pravidlá súťaže

KATEGÓRIE A ŽÁNRE

1.   Súťaž sa realizuje v troch vekových kategóriách:

·        1. kategória: od 15 – do 18 rokov

·        2. kategória: od 18 – do 40 rokov

·        3. kategória: nad 40 rokov

2.   O zaradení súťažiaceho do príslušnej kategórie rozhoduje jeho status v deň odoslania prihlášky do súťaže.

3.   Súťažiaci môžu zaslať súťažné práce v žánroch próza a poézia.

  

Článok 6

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1.   Literárnej súťaže sa môže zúčastniť občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku.

2.   Súťaže sa môže zúčastniť autor s dosiaľ nepublikovanými prácami. Texty, ktoré budú zaslané do súťaže a boli už knižne publikované samostatne alebo ako súčasť elektronického či tlačeného zborníka v inej súťaži, nebudú porotou akceptované.

3.   Každý zúčastnený autor môže zaslať súťažné texty v obidvoch žánroch súťaže - najviac 5 básní a 2 prózy. Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5 normostrán (1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami) pri dodržaní požadovanej úpravy dokumentu: Word, font písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

4.   Téma príspevkov je ľubovoľná.

5.   V každom ročníku je vyhlásená aj špeciálna téma, v rámci ktorej súťažiaci môžu zasielať tematicky ladené príspevky v ľubovoľnom žánri.

6.   Súťaž je neanonymná. Každý súťažný text musí obsahovať: meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail), dátum narodenia.

7.   Súťažné texty je potrebné zaslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, poštový priečinok 29, 918 20 Trnava. V ľavej časti obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA.

8.   Súťažiaci je zároveň povinný poslať aj elektronickú verziu súťažných textov. Texty vo formáte priezvisko_meno_nazovdiela.pdf alebo .doc (.docx) treba zaslať elektronickou poštou na emailovú adresu organizátora: edolnikova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu správy treba vpísať: LITERÁRNY SALÓN.

9.   Súťažiaci je povinný priložiť k zasielanému súťažnému textu aj vyplnenú prihlášku do súťaže a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania súťažného príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov zákonný zástupca.

11. Potrebné prílohy budú zverejnené na webovej stránke knižnice.

 

CENY

 1.   V obidvoch žánroch môžu byť udelené 3 ceny pre každú vekovú kategóriu. Cenu tvorí diplom a vecná odmena.

2.   Ak sa porota rozhodne, môže udeliť čestné uznanie v každej kategórii.

3.   Za mimoriadny literárny počin udelí porota Cenu Slovenského učeného tovarišstva. Cenu tvorí diplom a vecná cena.

4.   V rámci vyhlásenej témy udeľuje hlavnú cenu - Cenu župana TTSK – Trnavský samosprávny kraj. Cenu tvorí diplom a knižná poukážka v hodnote 200 Eur. Vyhlásená téma: Tajomstvá knižnice.

5.   Odborná porota má právo niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť.

Viac info na:

https://www.kniznicatrnava.sk/sk/literarny-salon-trnava