30.03.2018
Trvanie do: 30.03.2018
Podujatie

Medziriadky 2018

 Propozície súťaže

Medziriadky 2018 sú otvorené! Prihláste sa do jedinečnej literárnej súťaže. 

Literárna súťaž Medziriadky spojená s letným literárnym workshopom je vyhlásená pre autorov do 26 rokov a bude hodnotená anonymne. Do súťaže sa môžete zapojiť poéziou, prózou alebo dramatickým textom (divadelná hra, filmový scenár alebo rozhlasová hra). Prihlásené práce nesmú autori do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a práce nesmú byť do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

Vekové kategórie pre poéziu a prózu sú:

  1. žiaci základných škôl 5. – 9. ročník
  2. študenti stredných škôl
  3. študenti vysokých škôl a mládež do 26 rokov (nar. od 1.8.1992)

Dramatický text sa hodnotí bez vekového členenia.

Súťažné práce musia byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu:

  • poézia – 3 až 5 básní
  • próza – maximálne 3 útvary, spolu v rozsahu najviac 10 normostrán (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier = približne: Times New Roman alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie)
  • dramatický text – bez obmedzenia

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Pred zaslaním príspevku prosím vyplňte online prihlášku na adrese www.medziriadky.sk/prihlaska/.

Súťažný príspevok treba zaslať na e-mailovú adresu sutaz@medziriadky.sk vo formáte DOC alebo DOCX (MS Word). Súbor pomenujte menom účastníka. Ak posielate príspevky viacerých súťažiacich, prosím zašlite príspevok každého v osobitnom súbore. Práce nespĺňajúce tieto podmienky budú zo súťaže vyradené. Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do piatich dní. V opačnom prípade nás, prosím, kontaktujte.

Komunikácia organizátorov so súťažiacimi prebieha najmä formou e-mailov, preto prosíme, vyplňte v prihláške svedomito e-mailový kontakt na súťažiaceho.

Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením v zborníku súťaže, v médiách a na stránke súťaže. O uverejnení ho budeme informovať.


Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 5.2.2018

Uzávierka súťaže: 30.3.2018

Zaslanie pozvánok oceneným autorom najneskôr do 10.7.2018

 

Ocenení autori budú pozvaní na letný literárny workshop, na ktorom prebehne vyhlásenie výsledkov.  Uskutoční sa 24. - 30. augusta 2018 v rekreačnej oblasti Duchonka.

Súťažné príspevky vyhodnotí porota v zložení:

●      Petr Borkovec – básnik, prekladateľ, publicista, editor vydavateľstva Fra

●      Miroslav Dacho – divadelný dramaturg, vysokoškolský pedagóg

●      Mária Ferenčuhová – poetka, prekladateľka, filmová teoretička a vysokoškolská pedagogička

●      Eva Kollárová – poetka a textárka, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu

●      Mária Klapáková – literárna kritička, redaktorka časopisu Vertigo a detského časopisu Zips

●      Mária Modrovich – spisovateľka a publicistka

●      Marta Součková – literárna kritička, vysokoškolská pedagogička, lektorka slovenského jazyka a kultúry

●      Matej Thomka – autor, pedagóg, organizátor literárneho života

Ďalšie informácie o súťaži sú k dispozícii na stránke www.medziriadky.sk.

Kontakt: sutaz@medziriadky.sk alebo 0915 503 327.