23.01.2014 19:00
Kníhkupectvo Artforum, Kozia ul., Bratislava
Podujatie

Mila Haugová CETONIA AURATA

M i l a   H a u g o v á   C E T O N I A   A U R A T A 
p r i a t e ľ s k y   p o z ý v a me   n a   k r s t   k n i h y
 
2 3 .   j a n u á r a   2 0 1 4     o   1 9 : 0 0
A r t f o r u m,   K o z i a   2 0   B r a t i s l a v a

Grafická pozvánka