17.06.2022 9:00
Trvanie do: 18.06.2022 23:00
Ľubovnianske osvetové stredisko
Literárna súťaž

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2022

Festival umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička je postupová súťažná prehliadka. Festival sa organizuje od roku 1967 v regióne Stará Ľubovňa na počesť spisovateľky a poprednej osobnosti ženského hnutia Terézie Vansovej, ktorá istý čas žila a tvorila v obci Lomnička pri Starej Ľubovni.

Podmienky súťaže:
- do súťažnej prehliadky sa môže zapojiť recitátorka, ktorá dosiahla vek min. 17 rokov
- horná hranica veku súťažiacich je neobmedzená
- okrem prednesu v slovenskom jazyku je vítaný aj prednes v jazyku národností žijúcich na území SR

Obsahové zameranie:
- výber textu je vecou vlastného rozhodnutia recitátorky
- zvlášť bude hodnotená objavnosť textov a úroveň umeleckého prednesu
- text by nemal byť už interpretovaný na inej recitačnej súťaži

Cieľ:
- podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a realizácia žien v tejto oblasti
- konfrontácia úrovne prednesov
- slovom básnika a osobnosťou recitátorky pôsobiť na poslucháča, stimulovať ho k dialógu

Kategórie:
- poézia (max. 6 minút)
- próza (max. 8 minút)

Postupový kľúč:
- celoslovenskému kolu predchádzajú výberové, t. j. okresné a krajské kolá
- z krajského kola do celoslovenského postupujú 4 recitátorky (spravidla 2 recitátorky z kategórie „poézia“ a 2 recitátorky z kategórie „próza“)
ak sa v niektorom okrese nekonajú výberové kolá Našej Vansovej Lomničky, môže sa recitátorka po dohode s organizátormi prihlásiť priamo do krajského či celoslovenského kola súťaže
- v celoslovenskom kole sa podľa počtu recitátoriek môžu obe kategórie členiť na:
- do 35 rokov
- nad 35 rokov

Spôsob hodnotenia:
- recitátorky hodnotí odborná porota menovaná vyhlasovateľmi podujatia
- porota recitátorky podľa výkonov zaradí do zlatého, strieborného a bronzového pásma
- porota môže tiež udeliť zvláštne ceny

Termíny konania :
výberové kolá do 20. mája 2022
celoslovenské kolo – jún 2022

Finančné zabezpečenie :
FPU Bratislava, ĽOS Stará Ľubovňa, Mesto Stará Ľubovňa, sponzori

Viac info na tomto odkaze.