15.03.2018
Trvanie do: 15.03.2018
Podujatie

O Cenu Jána Červeňa 2018

Cena Jána Červeň 2018

Matica slovenská a Slovenský literárny ústav MS, Martin

Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť
vyhlasujú 5. ročník
literárnej súťaže pre mladých básnikov a prozaikov

 

O CENU JÁNA ČERVEŇA 2018

 

Literárna súťaž je určená talentovaným autorom (básnikom a prozaikom) do 35 rokov, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu čitateľskej verejnosti. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj slovenskej literárnej tvorby, hľadať nové talenty medzi mladými ľuďmi píšucimi po slovensky, ktorí ešte knižne nepublikovali.


Mladí básnici a prozaici môžu do súťaže zasielať svoje práce – ucelené rukopisy (zbierky básní, poviedok, novely, romány, rozprávky a pod.) v elektronickom editovateľnom formáte (doc., docx., rtf...) na adresu: zuzana.bukovenova@matica.sk s označením v predmete správy: „O Cenu Jána Červeňa 2018“.
Rozsah rukopisu by nemal presiahnuť nasledovný počet normovaných strán: 60 s. (poézia), 150 s. (próza).

Uzávierka je 15. marca 2018. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehne v rámci literárneho festivalu Slovesná jar 2018, ktorý sa bude konať od 5. do 8. Júna 2018.
Zaslané texty bude čítať porota zložená zo slovenských básnikov, prozaikov a literárnych teoretikov a odporučí udeliť 3 prémie a 1 hlavnú cenu.

Laureát Ceny Jána Červeňa bude odmenený finančnou cenou a taktiež vydaním vlastnej debutovej knihy, ktorá vyjde v kalendárnom roku 2018 vo Vydavateľstve MS v Martine.