27.08.2021 23:45
Literárna súťaž

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2021

Celoslovenská literárna súťaž pre dospelých a mládež od 14 rokov

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Uzávierka prihlášok: 27. august 2021
Termín vyhlásenia výsledkov: 29. október 2021.
Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podmienky súťaže:
Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali (okrem pracovných zošitov, brožúrok a pod.)
Kategórie:
Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách:
– poézia a próza s ľubovoľnou tematikou
– poézia a próza pre deti a mládež

Súťažiaci môžu zaslať: max. 2 prozaické útvary v rozsahu 1 práca na max. 6 strán formátu A4 a najviac 7 poetických útvarov – každá napísaná na samostatnom liste formátu A4.
Práce sa zasielajú v 4 kópiách, v tlačenej forme a taktiež aj v elektronickej podobe (word). Víťazné práce budú publikované v zborníku.
Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov.
Práce nesmú byť podpísané – porota ich hodnotí anonymne. Potrebné údaje sa uvádzajú v priloženej prihláške.
Laureát súťaže získa finančnú cenu a “dúhovú” lampu. Ostatní víťazi získajú poukážku na nákup knihy a vecnú cenu. Cestovné bude preplatené všetkým účastníkom vyhodnotenia.
Po vyhodnotení súťaže budú prebiehať literárne dielne.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie:
1. záväznej prihlášky do 27. augusta 2021
- osobne, poštou alebo e-mailom (podpísaná, preskenovaná/odfotená)
2. súťažných textov do 27. augusta 2021
- aj mailom (vo worde), aj poštou (vytlačené 4 kópie).
Adresa:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val č.20, 011 82 Žilina
Kontaktná osoba:
Mgr. Viktória Svetkovská – manažérka kultúry KrKS
e-mailová adresa: vsvetkovska@vuczilina.sk